Skip to main content

 

Tall og fakta om

Tillitsvalgte på arbeidsplassen

De tillitsvalgte - lokalt og sentralt - er bærebjelken i norsk fagbevegelse. De skal representere medlemmene i store og små saker, og forhandle med arbeidsgiverne om lønns- og arbeidsvilkår. Belønningen er ofte at man får større innflytelse på arbeidsplassen og på samfunnsutviklingen enn man ellers ville hatt.

 

Alle våre artikler om tillitsvalgte

1–10

Hvordan få kvinner til å ta på seg høyere verv i fagbevegelsen?

Selv om du trives som tillitsvalgt, kan tanken om et høyere verv framstå mindre ønskelig. Bredde i vervingen, god skolering og skåning av familielivet er derimot tiltak som kan få kvinner til å være mer velvillige til å ta et steg opp.

Kvinner nå langt mer ivrige på lokale tillitsverv

Det har lenge vært et mål for LO og forbundene å rekruttere flere kvinner til verv og posisjoner i fagbevegelsen. Arbeidet ser ut til å bære frukter. Kvinner er blitt langt mer villige til å påta seg verv – særlig på lokalt nivå, ifølge en undersøkelse blant LOs tillitsvalgte.

Skjerpede krav til likestilling lite merkbart på mange arbeidsplasser

Etter 2020 er arbeidsgivere pålagt å arbeide mer aktivt for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering på arbeidsplassene – i samarbeid med ansattes representanter. Ifølge en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte ser det ut til at kun et mindretall av arbeidsplassene følger opp kravet.

Stort sett ro og framtidstro blant tillitsvalgte i koronakrisas stormkast

Fafo har undersøkt hvordan LO-tillitsvalgte opplevde de økonomiske utsiktene til virksomheten mot slutten av denne usedvanlige våren. Tallene viser at de aller fleste mente arbeidsplassene sto relativt støtt i stormen.

Gode skussmål for korona-samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse
Men tillitsvalgte har i mindre grad opplevd å ha innsikt i økonomiske konsekvenser, så vel som reell påvirkning på beslutninger som har påvirket arbeidstakerne.
Tillitsvalgt i korona-tid: Mange permitteringer, men ofte også økt arbeidsmengde

Halvparten av LOs tillitsvalgte i privat sektor opplevde permitteringer på arbeidsplassen i løpet av koronakrisas første fase. For de fleste var det snakk om begrensede permitteringer, men for hver femte forsvant minst 75 prosent av de ansatte. Halvparten av alle tillitsvalgte oppga på den annen side økt arbeidsmengde.

Tillitsvalgte: Forventer økt ulikhet i koronakrisas kjølvann
To av tre LO-tillitsvalgte mener det er sannsynlig at lønnsforskjellene øker i årene som kommer. Midt under koronakrisa var også mange LO-tillitsvalgte skeptiske til at velferdsstaten var fullt i stand til å ivareta samfunnets svakeste grupper.
Tillitsvalgte mer pessimistiske til «likhet etter korona»

De aller fleste LO-tillitsvalgte mener nå at de økonomiske ulikhetene vil øke som følge av covid 19-pandemien. Godt over halvparten mener likevel at fagbevegelsen vil komme styrket ut på andre siden.

Populære tiltak mot sosial dumping

Tillitsvalgte i LO-forbundene mener at allmenngjøring av tariffavtaler, innsynsrett og solidaransvar er svært gode tiltak for å hindre uakseptable vilkår i arbeidslivet. Til høsten er det 10 år siden allmenngjøring ble tatt i bruk i norsk arbeidsliv for første gang.

Slik skal de ansatte ha et ord med i laget

Det norske arbeidslivet har en rekke lover og avtaler for hvordan de ansatte har rett til medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen. Her følger en oversikt over hva som gjelder ifølge lover og avtaler.

11–20

Undersøkelse: Mer toppstyrt og byråkratisk ledelse

Norske arbeidsplasser er i noen grad blitt preget av et sterkere hierarki, ifølge en spørreundersøkelse blant verneombud, tillitsvalgte og ledere. Tillit og respekt mellom partene står likevel fremdeles sterkt.

Hvordan er hverdagen som tillitsvalgt?

Tillitsvalgtåret 2019 nærmer seg slutten. Hva engasjerer landets tillitsvalgte, hva savner de – og blir de hørt?

Tillitsvalgte i baksetet i miljø- og klimakampen
De fleste arbeidsplasser gjør iallfall litt for å skåne miljø og klima, ifølge landets LO-tillitsvalgte. Som representanter for de ansatte har likevel kun 1 av 4 jobbet konkret med slike spørsmål de siste to årene.
4 av 10 tillitsvalgte kjenner til rusproblemer på arbeidsplassen

Rus og spillavhengighet blant arbeidstakere er vanskelig å takle. Om lag 4 av 10 tillitsvalgte kjenner til saker med rusproblemer på arbeidsplassen de siste to årene. 9 prosent kjenner til saker med spillavhengighet.

Tillitsvalgt-året 2019: Lite tid til verving

Henvendelser fra medlemmer og møter med arbeidsgiver er naturlig nok svært viktige oppgaver for tillitsvalgte. Det blir derfor mindre tid til å verve nye medlemmer, ifølge tall fra LOs tillitsvalgtpanel.

Nær halvparten av lederne er tause om de ansattes pensjon

Heller ikke alle tillitsvalgte er en kilde til kunnskap.

Få har planer mot seksuell trakassering

Kun hver tredje LO-tillitsvalgte oppgir at arbeidsplassen har handlingsplaner eller rutiner for å hindre seksuell trakassering. Om tillitsvalgte varsles, vil like fullt nesten alle enkeltsaker føre til handling.

Hva er forskjellen på tillitsvalgt og verneombud?

To ulike roller – men begge skal ta seg av de ansattes ve og vel.

Lunken holdning til samarbeid om IA-avtalen

Halvparten av LOs tillitsvalgte mener at de har et godt samarbeid med sin arbeidsgiver om IA-avtalen. Og bare drøyt 40 prosent svarer at avtalen fungerer som et verktøy for å oppnå målsettingene.

Tillitsvalgte bidrar til å skaffe flere læreplasser

Halvparten av de tillitsvalgte har tatt initiativ til at virksomheten skal ta inn lærlinger på arbeidsplassen. Det viser tall fra LOs tillitsvalgtpanel.

Flere artikler

Trykk for hele lista
Nær 1 av 4 LO-tillitsvalgte har «nye» midlertidig ansatte på arbeidsplassen

Og en relativt stor andel har ikke hatt den lovpålagt drøftingen med arbeidsgiver om bruken av midlertidige kontrakter.

Klimaarbeid på arbeidsplassene krever tid

De fleste tillitsvalgte i LOs forbund er kjent med FNs bærekraftsmål. Mange har dessuten medvirket til miljø- og klimatiltak på arbeidsplassen. Jo mer tid de tillitsvalgte har til vervet, jo større sjanse er det for at de setter miljø- og klima på dagsorden på arbeidsplassen.

Stor usikkerhet om delingsøkonomien blant tillitsvalgte

Én av tre tillitsvalgte tror at den såkalte delingsøkonomien vil undergrave faglige rettigheter. Det kommer fram i den siste undersøkelsen blant LOs tillitsvalgte.

LOs lokalorganisasjoner: Tomme for fakler og boller?

Et sted for omkamp? Eller en helt nødvendig samlende organisasjon i nærmiljøet? Det er delte meninger om LOs lokalorganisasjoner. En ny undersøkelse fra Fafo viser at det store flertallet av fagforeningsledere støtter opp om at LO har et lokalapparat.

Lavere interesser for seniorer?

Høyere aldersgrenser kan føre til lavere interesse for å ansette seniorer og eldre arbeidstakere, tyder tall fra LOs tillitsvalgtpanel på.

Fortsatt stort innvandrerunderskudd blant tillitsvalgte

Innvandrere er fortsatt kraftig underrepresentert blant de øverste tillitsvalgte i LO-familien. Blant medlemmene i forbundsstyrene er det én person med ikke-europeisk bakgrunn.

Stor frykt for at ny teknologi vil erstatte arbeidstakere

1 av 3 LO-tillitsvalgte frykter færre ansatte på arbeidsplassen de nærmeste årene på grunn av ny teknologi og automatisering.

Tillitsvalgte har ubrukte redskaper

Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere på den enkelte arbeidsplass er viktig i nedgangstider, slik vi nå ser i deler av industrien. Hovedinntrykket fra en ny undersøkelse er at det finnes et stort, ubrukt potensiale der ute. Tillitsvalgte og ledelse er ikke flinke nok til å bruke de redskapene som finnes.

Fortsatt sprik i kontroll av vikarers rettigheter

Et flertall av arbeidsgiverne sikrer stort sett likebehandling, ifølge Tillitsvalgpanelet. En femtedel oppgir imidlertid at dette i mindre grad skjer. De tillitsvalgte selv synes å være enda mindre frampå.

Fortsatt liten tro på konkurranseutsetting

LOs tillitsvalgte er skeptiske til konkurranseutsetting. Det gjelder spesielt «myke» områder som skoler, sykehus, sykehjem og hjemmehjelp. Flertallet er dessuten overbevist om at konkurranseutsetting gir mer usikre arbeidsplasser og dårligere arbeidsvilkår.

Tillitsvalgte frykter større gjennomtrekk og dårligere arbeidsmiljø

Et flertall av LO-tillitsvalgte mener økt adgang til å ansette folk midlertidig vil få en rekke følger for deres arbeidsplasser.

Tillitsvalgte gir bedre finansiering av opplæring

Det lønner seg å ha involverte tillitsvalgte. Arbeidsgiverne betaler oftere for opplæring og utdanning når tillitsvalgte er involvert. Det viser tall fra LOs tillitsvalgtpanel.

Skepsis til nye overtidsregler blant tillitsvalgte

Et klart flertall av Tillitsvalgtpanelet avviser at det er behov for mer fleksibel tilgang til overtid i det norske arbeidsmarkedet. Særlig frykten for negativ helseeffekt av lovforslaget er stor.

Varslere trenger tillitsvalgte
Halvparten av norske varslere oppgir at varsling virker. Men også i Norge er det mange som velger ikke å si fra om kritikkverdige forhold. Varslere som har tillitsvalgt og verneombud på arbeidsplassen, opplever i større grad at det hjelper å varsle og har mindre risiko for å bli straffet, enn dem som ikke har det.
Tillitsvalgte slår ring om regelverket

Det er politisk strid om regelverket for overtid og anledningen til å ansette folk midlertidig. Tillitsvalgte i LO er klare i sine svar: Regelverket bør strammes inn eller beholdes som i dag. Det er ikke behov for å løse opp, viser den siste undersøkelsen hos LOs tillitsvalgpanel.

Pensjon – hett tema men stor usikkerhet

De LO-tillitsvalgte er opptatt av pensjon og engasjerer seg i de endringene som pågår på arbeidsplassene i privat sektor. Svært mange har en minimumsordning, og flertallet ønsker å få på plass brede, tariffestede ordninger. Samtidig er usikkerheten om pensjon svært stor.

Stor skepsis til konkurranseutsetting

Tillitsvalgte i offentlig sektor er – ikke overraskende – mest skeptisk til konkurranseutsetting. Det er særlig skole, helse og omsorg som bør skjermes fra konkurranse, ifølge en undersøkelse blant LOs tillitsvalgte. Når det gjelder kollektivtransport er skepsisen mindre.

Smått med oppfølging i renholdsbransjen

Tiltakene mot sosial dumping krever oppfølging ute på arbeidsplassene. Men når det gjelder renhold er det, ifølge LOs tillitsvalgte, laber aktivitet.

Stadig flere ansatte kan overvåkes

Kontrollteknologi har blitt langt mer vanlig i arbeidslivet det siste året. Samtidig setter flere tillitsvalgte begrensninger for sjefens digitale argusøyne, ifølge Tillitsvalgtpanelet.

Ungdom får økt innflytelse i LO

LO er like store som alle andre organisasjonene til sammen i aldersgruppen unge under 30 år. Ungdommene opplever også økt innflytelse. Men et vellykket ungdomsarbeid krever kontinuerlig innsats. Dette kommer fram i en ny rapport som Fafo har laget på oppdrag fra LO.

Pensjon er viktigste sak for tillitsvalgte

LOs tillitsvalgte mener at pensjon er den viktigste saken for fagbevegelsen de neste fire årene. Det er den klare beskjeden til LO-kongressen som starter i dag. Dette samsvarer godt med innspill fra medlemsdebatten som LO hadde i forkant av kongressen.

Kjønnskvotering fortsatt kontroversielt i LO

37 prosent av LOs tillitsvalgte sier nei til kjønnskvotering som virkemiddel for å rekruttere flere kvinner inn i sentrale verv i fagbevegelsen. 40 svarer ja, mens mer enn én av fem svarer at de er usikre på hva de mener

Likestilling i arbeidslivet – en fjern drøm

6-timersdagen er ikke død. Likelønn må prioriteres høyere. Retten til heltidsstilling må lovfestes. Reell likestilling i arbeidslivet er bare en fjern drøm, skal vi tro LOs tillitsvalgte.

Stor grad av likestilling blant tillitsvalgte

Et lite mindretall blant LOs tillitsvalgte mener vi har oppnådd full likestilling i det norske arbeidslivet. 12 prosent av de kvinnelige tillitsvalgte har opplevd diskriminering. Samtidig er det nesten forbausende liten forskjell på hvordan kvinner og menn opplever sin hverdag som tillitsvalgt.

Når arbeidet kan spores fra sjefens kontor

Med ny teknologi kan ansatte kontrolleres nøye – også på lang avstand. Overvåkning og rigid tidsstyring kan føre til stress og tillitssvikt, ifølge en Fafo-rapport. Mange tillitsvalgte ønsker å opprette lokale avtaler for å begrense overvåkning og misbruk.

Én av fire kjenner til uakseptable vilkår

Drøyt 40 prosent av de tillitsvalgte i LO-forbundene har erfaring med innleid arbeidskraft på sin arbeidsplass. Én av fire har kjennskap til uakseptable lønns- og arbeidsvilkår for innleid arbeidskraft. Lavere lønn og lengre arbeidstid er, ikke uventet, de mest framtredende bruddene. Dette kommer fram i den aller første undersøkelsen fra LOs tillitsvalgtpanel, med svar fra over 2500 tillitsvalgte.

Tillitsvalgte på arbeidsplassen - den norske modellens hverdagshelter

Aktive klubber og kompetente tillitsvalgte på arbeidsplassene er selve ryggraden i fagbevegelsen. Men fagforeningsarbeid konkurrerer med jobb, familie og fritidsinteresser og flertallet av de tillitsvalgte har en hverdag svært fjernt fra det profesjonelle apparatet i forbundene. En av de mest sentrale oppgavene for forbundene og LO er derfor å støtte opp om lokalt tillitsvalgte, slik at disse kan utøve sine verv på en best mulig måte.

Tillitsvalgtes hverdag - ny Fafo-rapport

Det har kommet en ny rapport om hverdagen for tillitsvalgte i seks LO-forbund. Her får vi blant annet svar på hva de tillitsvalgte bruker mest tid på og hvordan arbeidet foregår i klubbene. Det reises også spørsmål om forholdet til arbeidsgiver, og om forbundene stiller opp med den hjelpen og opplæringen som kreves i vervet.

Stemmen til 3000 tillitsvalgte

For første gang er det satt sammen et bredt panel av tillitsvalgte fra LOs forbund. Disse vil jevnlig få spørsmål om aktuelle temaer.