Skip to main content

 

Temaside:

Fast ansatt, midlertidig ansatt, frilanser eller selvstendig næringsdrivende?

Arbeidstilknytting – alle våre artikler

1–10

Vil hindre at vi får flere «løse brikker» i arbeidslivet

Har prinsippet om faste stillinger begynt å løsne noe i kantene? Fougner-utvalget foreslår i hvert fall flere tiltak for å tette sprekkene. – Gode svar på mange bekymringer, mener arbeidsrettsforsker.

Når kan man bruke midlertidig ansettelse eller innleie?

Og hvordan skal regelbrudd håndteres? En Fafo-rapport oppsummerer reglene.

Dine rettigheter som ansatt, frilanser eller selvstendig

Det finnes ulike måter å utføre arbeid og å skaffe seg inntekt, både med og uten en arbeidsgiver. Forskjellene kan likevel være store på hvilke rettigheter og forpliktelser du har.

Over 40 000 midlertidige jobber kan være ulovlige

Mellom en fjerdedel og en tredjedel av midlertidige ansettelser i Norge mangler en klar begrunnelse i lovverket, ifølge en fersk analyse.

Den norske modellen temmer digitalt løsarbeid

Vår måte å organisere arbeidsmarkedet på ser ut til å stoppe digitale plattformers forsøk på å løsrive seg helt fra arbeidsgiveransvar og tariffavtaler. Like fullt: Lav inntekt og små kontrakter er normen.

Kan digitale arbeidere drømme om tariffavtale?

I den lille gruppen som utfører oppdrag via digitale plattformer er det få som har status som «arbeidstaker». Det svekker retten til tariffavtale. Både jussen og arbeiderne selv begynner likevel å se åpninger for å organisere seg og forhandle kollektivt om bedre lønn og arbeidsvilkår.

Frihet Uber alles?

Kontroverser sto i kø da det amerikanske selskapet Uber forsøkte å etablere seg i de nordiske landene. Fem år senere ser det ut som at konkurransen vil slippes løs i den norske taxi-næringa.

«Enkel» midlertidighet gir deg økt risiko for senere ledighet

Snill eller streng lov? Det har mye å si for om en midlertidig ansettelse ender i ledighet eller med lav inntekt, antyder sammenligning mellom Norge og Sverige.

Få nordmenn velger å ha smarttelefonen som sjef

Plattformøkonomi – ofte kalt «delingsøkonomi» – viser få tegn til å ta av på det norske arbeidsmarkedet. Å utføre jobboppdrag per «apper» på smarttelefonen er altså fremdeles et marginalt fenomen, ifølge oppdatert Fafo-gjennomgang.

Midlertidig ansettelse: Mer usikker «bru» for unge og lavt utdannede

Sårbare grupper får mindre drahjelp av midlertidige ansettelser enn andre, viser ny forskning.

11–20

Midlertidige ansettelser: omfang, regler og kjennetegn

En oversikt over lovverket og vår kunnskap om midlertidige ansettelser i Norge.

Noe flere midlertidig ansatte siden lovendring

Andelen midlertidige ansatte er likevel historisk sett lav.

Utvalg: Lovverket står støtt i møte med delingsøkonomi

Arbeidsmiljøloven trenger altså ikke å endres som følge av press fra digitale plattformer, mener utvalgets flertall. Reguleringen av drosjenæringen får imidlertid passet påskrevet.

Lettere å kjøre fra ansvaret som arbeidsgiver?

Et regjeringsnedsatt utvalg mener blant annet at «selvstendige sjåfører» bør få kjøre drosje via en app. Men hvor blir arbeidsgiveren av i all denne delingsøkonomien?

Hva er delingsøkonomi – eller plattformøkonomi?

Nye digitale plattformer – gjerne i form av «apper» – spretter opp som paddehatter. Enkelte av dem setter både våre næringsstrukturer og rettigheter som arbeidstakere på nye prøver.

Kunstfeltet: Få ansettelser og høy personlig risiko

Frilansing og annet oppdragsbasert arbeid er hverdagen for mange innen denne delen av arbeidsmarkedet. Kun 1 av 6 kunstnere er fast ansatt. Ordninger for pensjon og forsikringer skorter det også på.

Frilansingens mange ansikter

Å utføre arbeidsoppdrag utenom vanlig ansettelse kan gjøres på flere måter. Forskjellene i plikter og rettigheter – og den personlige risikoen man tar – kan da være store.

Når sjefen blir en «app»

Delingsøkonomi involverer også kjøp og salg av arbeidskraft. Det skaper gråsoner i det norske arbeidsmarkedet.

Delingsøkonomi har fått fotfeste i Norge

Kjøp og salg av varer, tjenester og arbeidskraft via digitale plattformer er likevel ennå et marginalt fenomen.

Flere artikler

Trykk for hele lista
Rekruttering på amatørvis

Det sitter langt inn å erkjenne at magefølelsen ikke er den beste metoden for nyansettelser. Tester er mer treffsikkert for å få tak i rett person. En ny Fafo-rapport viser likevel at 70 prosent av arbeidsgiverne «gjør som de alltid har gjort».

Nær 1 av 4 LO-tillitsvalgte har «nye» midlertidig ansatte på arbeidsplassen

Og en relativt stor andel har ikke hatt den lovpålagt drøftingen med arbeidsgiver om bruken av midlertidige kontrakter.

EU vil tilrettelegge for delingsøkonomien

I begynnelsen av juni la EU-kommisjonen fram veiledende retningslinjer til medlemslandene om hvordan landene skal forholde seg til delingsøkonomien. Beskjeden er klar: medlemslandene bør tilrettelegge for delingsøkonomien.

Stor usikkerhet om delingsøkonomien blant tillitsvalgte

Én av tre tillitsvalgte tror at den såkalte delingsøkonomien vil undergrave faglige rettigheter. Det kommer fram i den siste undersøkelsen blant LOs tillitsvalgte.

Midlertidig ansatte: Hva vil lovendringene bringe?

Vil nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven føre til flere midlertidig ansatte? Fafo har kartlagt hvordan situasjonen var i 2014, altså et halvår før lovendringen trådte i kraft. Disse tallene skal brukes som et utgangspunkt for å følge situasjonen i årene framover.

Midlertidighet verst å komme seg ut av for høyt utdannede

Var det ikke sånn at det er lavt utdannede som sliter mest med å komme seg fra midlertidig til fast stilling? Ny mastergrad avkler noen myter.

Midlertidige ansettelser sto for 1 av 3 av EUs nye jobber

I de fleste EU-land har andelen som kan forvente å bli fast ansatt svekket seg betydelig siden 2001.

Lang vei til ansettelse for mange innvandrere
Det er store forskjeller i jobbdeltakelse mellom ulike grupper innvandrere. Mange deler imidlertid risikoen for enda vanskeligere kår i årene som kommer, ifølge NAV-gjennomgang.
Er delingsøkonomien farlig eller sunn?

Hvordan påvirker tjenester som Uber og AirBnB markedet vårt? I Frankrike har høyesterett lagt ned forbud mot transporttjenesten Uber. Her hjemme har statsminister Erna Solberg sagt at regjeringen vil legge til rette for den såkalte delingsøkonomien.

Dårligere lærevilkår med midlertidig jobb

Midlertidig ansatte og voksne arbeidstakere på deltid har dårligere vilkår for læring på jobben, viser ny Fafo-rapport.

Tillitsvalgte frykter større gjennomtrekk og dårligere arbeidsmiljø

Et flertall av LO-tillitsvalgte mener økt adgang til å ansette folk midlertidig vil få en rekke følger for deres arbeidsplasser.

Hva vil det si å være tilkallingsvakt?

«Ringevakt», «ekstrahjelp», «tilkallingsvakt»: Denne løse formen for arbeidsforhold har flere navn, men er i liten grad definert i det norske lovverket.

Tilkalling: Å jobbe uten forpliktelser

Deltid og midlertidige ansettelser har blitt diskutert vidt og bredt i Norge de siste årene. Men hva med arbeidsmarkedets «løseste fugler» – tilkallingsvikarene?

Nye regler for midlertidige ansettelser fra 1. juli 2015
  1. juli trer nye bestemmelser for midlertidige ansettelser i kraft. Regjeringens mål er å gjøre det enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Dette skal bidra til at flere personer som i dag står utenfor arbeidslivet skal få seg en jobb.
Nye jobb-former griper om seg i Europa

På den ene siden ønsker man å ha et fleksibelt og inkluderende arbeidsmarked. På den annen side kan arbeidstakeres rettigheter raskt bli utfordret, ifølge Eurofound-rapport.

Gravide i midlertidige stillinger kastes ut

Det er vanskelig å bli gravid dersom du har en midlertidig stilling. En ny undersøkelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser at én av fem ikke får forlenget sin midlertidige jobb på grunn av graviditet eller planlagt foreldrepermisjon.

Ingen klare svar på om midlertidighet fungerer

Midlertidige ansettelser utgjør en økende andel av den totale sysselsettingen i OECD. Men forskningen gir ikke noe entydig svar på hva slags effekt midlertidige ansesttelser har, konkluderer Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i en ny kunnskapsoppsummering.

Tillitsvalgte slår ring om regelverket

Det er politisk strid om regelverket for overtid og anledningen til å ansette folk midlertidig. Tillitsvalgte i LO er klare i sine svar: Regelverket bør strammes inn eller beholdes som i dag. Det er ikke behov for å løse opp, viser den siste undersøkelsen hos LOs tillitsvalgpanel.

Flere midlertidige blir færre fast ansatte

Enklere tilgang til midlertidige stillinger bidrar ikke til å få flere ut i jobb, ifølge fersk doktorgrad. Flere lands erfaringer tyder derimot på færre faste ansatte og et todelt arbeidsmarked som resultater.

Uklare ansettelsesforhold på veien

Godstransport preges av lav organisasjonsgrad og mange selvstendig næringsdrivende.

«Vil du leie en arbeidstaker for testing?»

Såkalt «try & hire» er ulovlig i Norge. Enkelte bemanningsbyrå reklamerer likevel åpent om dette som en attraktiv og lønnsom tjeneste de tilbyr.