Skip to main content

Tillitsvalgt i korona-tid: Mange permitteringer, men ofte også økt arbeidsmengde

Halvparten av LOs tillitsvalgte i privat sektor opplevde permitteringer på arbeidsplassen i løpet av koronakrisas første fase. For de fleste var det snakk om begrensede permitteringer, men for hver femte forsvant minst 75 prosent av de ansatte. Halvparten av alle tillitsvalgte oppga på den annen side økt arbeidsmengde.

<p>TALLENE OVER viser noen av funnene i Fafos Tillitsvalgtpanel-undersøkelse utført i april/mai. Utvalget besto totalt av over 1000 tillitsvalgte i LO-systemet. Permitteringer vil gjelde nesten utelukkende for privat sektor. Tillitsvalgte i offentlig sektor rapporterte derimot i større grad enn i privat sektor om blant annet økt bruk av midlertidig ansatte og langt mer å gjøre enn før koronakrisa.</p>

TALLENE OVER viser noen av funnene i Fafos Tillitsvalgtpanel-undersøkelse utført i april/mai. Utvalget besto totalt av over 1000 tillitsvalgte i LO-systemet. Permitteringer vil gjelde nesten utelukkende for privat sektor. Tillitsvalgte i offentlig sektor rapporterte derimot i større grad enn i privat sektor om blant annet økt bruk av midlertidig ansatte og langt mer å gjøre enn før koronakrisa.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

 • 12. september 2022

12. september 2022

Blant tillitsvalgte i privat sektor var det rundt halvparten som hadde erfart at det var gjennomført permitteringer i perioden fra midten av mars til begynnelsen av mai.

Dette viser en undersøkelse i Tillitsvalgpanelet, bestående av tillitsvalgte i LO-familien, utført av Fafo i månedskiftet april/mai.

Offentlig sektor vil i hovedsak ikke bli berørt av permitteringer. Tillitsvalgte i offentlig sektor rapporterer imidlertid om en økning i antall midlertidige ansatte.

Har dere på din arbeidsplass opplevd noen
av det følgende i løpet av den siste måneden? (flere svar mulig)

Har dere på din arbeidsplass opplevd noen av det følgende i løpet av den siste måneden? (flere svar mulig)

Det var privat tjenesteproduksjon som ble hardest rammet av permitteringer i denne første perioden etter at store deler av Norge stengte ned: 65 prosent av de tillitsvalgte svarer at de hadde opplevd dette. Tilsvarende andel i privat vareproduksjon var 34 prosent.

Begrensede permitteringer vanligst

Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård har skrevet notatet LOs tillitsvalgtpanel april 2020: Konsekvenser av koronaviruset. Oppsummering av resultater, del 1
FORSKERNE Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård har skrevet notatet denne artikkelen bygger på.

De som hadde opplevd permitteringer ble spurt om hvor stor andel av arbeidsstokken dette omfattet. Nesten halvparten svarer at dette dreide seg om under 10 prosent.

Én av fem hadde erfart dramatiske tilstander hvor enten mer enn 75 prosent eller alle ansatte har blitt permittert. Resten fordelte seg på følgende vis:

 • 14 prosent hadde opplevd at 11–25 prosent av de ansatte på arbeidsplassen var blitt permittert
 • 7 prosent hadde opplevd at 26–50 prosent av de ansatte var blitt permittert
 • 9 prosent hadde opplevd av 51–75 prosent av de ansatte var blitt permittert

Ingen stor uenighet om permitteringene

De tillitsvalgte som hadde erfaring med permitteringer ble spurt om det hadde vært gjennomført drøftinger eller forhandlinger med arbeidsgiver i forbindelse med permitteringene. Over 90 prosent svarte bekreftende på dette.

Det viste seg også at det ute på de berørte arbeidsplassene har vært ganske stor enighet om varslede og gjennomførte permitteringer. Nesten 70 prosent sa seg helt eller ganske enig i permitteringene.

Hvor enig eller uenig har din klubb/forening
vært i de permitteringene som har
blitt varslet/gjennomført? (N=199).

Hvor enig eller uenig har din klubb/forening vært i de permitteringene som har blitt varslet/gjennomført? (N=199).

Det var 6 prosent som svarte at de var «svært uenig» og 11 prosent som svarte «ganske uenig».

Over 40 prosent av de som hadde erfart permitteringer, mente videre at det er sannsynlig at det kommer ytterligere permitteringer i løpet av de neste 1–2 månedene (per svartidspunkt april/mai).

Blant tillitsvalgte i virksomheter hvor det ikke var blitt gjennomført permitteringer, var det på det aktuelle tidspunktet, 19 prosent i privat sektor som mente at det kunne bli aktuelt med permitteringer i løpet av de neste 1–2 månedene på svartidspunktet.

Hvem bør permitteres først?

Ifølge hovedavtalen mellom LO og NHO krever permittering saklig grunn, og ansiennitetsprinsippet skal danne utgangspunkt for hvem som permitteres. Ansiennitetsprinsippet kan fravikes når det er saklig grunn. Vi spurte de tillitsvalgte hvilke grupper de mener er viktigst å skjerme når virksomheten må permittere.

Ved valg mellom flere arbeidstakere,
hvilken gruppe synes du det er viktigst
å skjerme fra permittering?
(inntil to svar er mulig) (N=781).

Ved valg mellom flere arbeidstakere, hvilken gruppe synes du det er viktigst å skjerme fra permittering? (inntil to svar er mulig) (N=781).

Som vist i figuren over, er det tre grupper som peker seg ut som viktige å skjerme: de med lengst ansiennitet, de som er viktige for å holde virksomheten i gang og de som er særlig avhengig av inntekten.

Det var kun 58 tillitsvalgte som hadde opplevd nedbemanninger i april–mai. Disse fikk også oppfølgingsspørsmål, men det så få tillitsvalgte som på dette tidspunktet hadde erfaring med denne konsekvensen av koronaviruset at vi velger å ikke rapportere resultatene fra denne delen av undersøkelsen.

Det var totalt 13 prosent av de tillitsvalgte i privat sektor som forventet at det kom til å bli nedbemanninger i løpet av de nærmeste 1-2 månedene etter at undersøkelsen ble foretatt. 4 prosent mente at det kan bli «svært aktuelt» og 9 prosent som mente at det kan bli «ganske aktuelt».

Tillitsvalgte på forenings-, avdelings- og forbundsnivå ble spurt om de har fått henvendelser fra tillitsvalgte på arbeidsplassene i forbindelse med krisetilstanden. Ikke overraskende er det spørsmål om permitteringer som topper denne lista. 41 prosent svarer at de har fått spørsmål om permitteringer. Videre har sentrale tillitsvalgte fått henvendelser som angår: (flere svar mulig)

 • endringer av arbeidsavtaler (37 prosent),
 • manglende informasjon fra arbeidsgiver (32 prosent)
 • bruk av hjemmekontor (31 prosent)
 • bruk av digitale hjelpemidler (25 prosent)
 • manglende forhandlingsvilje fra arbeidsgiver (20 prosent)
 • oppsigelser (19 prosent)
 • konkurs/nedleggelser (7 prosent)

Endret arbeidsmengde?

Det er stor variasjon i hvordan koronakrisen har påvirket norsk arbeidsliv. Permitteringer og nedbemanninger skyldes i hovedsak mangel på arbeid. Men det er også mange som får mer å gjøre i krisetider.

Om lag halvparten av de tillitsvalgte svarer at arbeidsmengden hadde økt i løpet av den siste månedene.

Har din virksomhet fått endret arbeidsmengden
i løpet av den siste måneden?
Har dere i så fall fått … (å gjøre)? (N=548)

Har din virksomhet fått endret arbeidsmengden i løpet av den siste måneden? Har dere i så fall fått … (å gjøre)? (N=548)

Totalt viser tallene også at drøyt 20 prosent har fått mindre å gjøre, mens én av fire svarte at det ikke var noen endring i arbeidsmengde. Her er det forskjell i svarene mellom tillitsvalgte i privat og offentlig sektor.

Det var 57 prosent av de tillitsvalgte i offentlig sektor som svarte at arbeidsmengden hadde økt i løpet av den siste måneden. Tilsvarende andel i privat sektor var på 40 prosent.

Hva vil skje når krisa er over?

De tillitsvalgte fikk også spørsmål om hva de tror vil skje med arbeidsplassen når krisen er over. Vil den fortsette som før? Ha flere eller færre ansatte? Eller er den nedlagt eller konkurs? Hva de tillitsvalgte mente var mer eller mindre sannsynlige alternativer er oppsummert i figuren under.

Om du ser framover til et tidspunkt der
koronasituasjonen er over, forventer du at
virksomheten du er tillitsvalgt i vil
gjøre noe av det følgende? (N=781)

Om du ser framover til et tidspunkt der koronasituasjonen er over, forventer du at virksomheten du er tillitsvalgt i vil gjøre noe av det følgende? (N=781)

(Trykk på bildet for forstørring.)

En av konklusjonene fra denne spørsmålsrunden må være at tillitsvalgte har tro på at virksomheten skal klare seg gjennom krisa.

9 av 10 mener for eksempel at det er usannsynlig at virksomheten legges ned eller går konkurs.

At det innføres ny teknologi, er det 44 prosent som tror er en sannsynlig konsekvens av krisa. Blant de tillitsvalgte i offentlig sektor er det 51 prosent som mener dette, mens tilsvarende andel i privat sektor er 35 prosent.

Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård har skrevet notatet LOs tillitsvalgtpanelapril 2020: Konsekvenser avkoronaviruset. Oppsummering av resultater, del 1
LESE NOTATET? Digital versjon kan fritt leses på Fafo.no (PDF-format): Til notat-siden / Rett til notatet (PDF).

Når det gjelder å skille ut deler av virksomheten, er det totalt 6 prosent som mener dette er sannsynlig. Her er det ingen signifikante forskjeller mellom sektorene.

9 prosent av de tillitsvalgte mener at det er sannsynlig at deler av virksomheten slås sammen. Heller ikke her er det signifikante forskjeller mellom offentlig og privat sektor.

Til sammen er det 20 prosent av de tillitsvalgte som mener at det er sannsynlig at virksomheten vil fortsette med færre ansatte enn i dag. Samme andel – 20 prosent – svarer at det er sannsynlig at man vil fortsette med flere ansatte.

Innenfor privat tjenesteproduksjon er det 33 prosent som mener at virksomheten vil fortsette med færre ansatte. Innenfor offentlig sektor, er det til sammenlikning, 12 prosent som mener at man vil fortsette med færre ansatte.

Denne undersøkelsen i LOs tillitsvalgtpanel ble gjennomført i perioden fra 17. april til 7. mai 2020. Det var 1079 deltakere i LOs tillitsvalgtpanel som svarte på undersøkelsen. 787 av disse er tillitsvalgte på en arbeidsplass, mens 268 er tillitsvalgte på forenings- eller forbundsnivå.