Skip to main content

 

Temaside:

Sosial dumping og a-krim

Sosial dumping – alle våre artikler

1–10

Utbredt underbetaling i mange EU-land

Anslagsvis 8 prosent av EUs arbeidstakere ble betalt under minstelønn ved forrige målepunkt. I kjølvannet av EUs minstelønnsdirektiv, foreslår Eurofound-rapport flere grep for å skjerpe kampen mot ulovlig underbetaling.

1 av 10 lønnes under minstelønn

For å bekjempe sosial dumping, har vi i enkelte utsatte bransjer pålagt minstelønn. Her er det fremdeles mange som får mindre utbetalt enn de skal ha, viser gjennomgang.

Populære tiltak mot sosial dumping

Tillitsvalgte i LO-forbundene mener at allmenngjøring av tariffavtaler, innsynsrett og solidaransvar er svært gode tiltak for å hindre uakseptable vilkår i arbeidslivet. Til høsten er det 10 år siden allmenngjøring ble tatt i bruk i norsk arbeidsliv for første gang.

Menneskehandel i det norske arbeidslivet – fire eksempler fra rettsalen

Rettspraksisen når det gjelder menneskehandel i arbeidslivet er ennå tynn i Norge. I en Fafo-rapport oppsummeres like fullt fire rettsaker som har behandlet spørsmål om så grov utnytting av arbeidstakere.

Her er risikoen størst for grov utnytting i arbeidslivet

Når sosial dumping tipper over i svært alvorlige forhold kan det straffes som menneskehandel. En Fafo-rapport samler trådene for det vi vet om slik grov utnytting i det norske arbeidslivet.

Når arbeidslivet blir virkelig ille

Den groveste form for utnyttelse i det norske arbeidslivet er menneskehandel. Dette er regulert i straffeloven. Akkurat hvor utbredt dette er i Norge er langt på vei et åpent spørsmål.

Anleggsbransjen under press: – Ulempe å være norsk

En sterkt økt pengebruk på infrastruktur og både større og mer omfattende prosjekter: Mange utenlandske entreprenører har fått øynene opp for det norske markedet. Noen av disse undergraver rettferdig konkurranse og tapper landet for både skatteinntekter og kompetanse, ifølge bransjeorganisasjon.

Kan og bør jeg betale håndverkeren kontant?
Ja – og nei. Det kan straffe seg kontant også for deg ved skattesnusk.
Dette bør du vite når du kjøper eller selger renholdstjenester

Renholdbransjen har vært og er problematisk. Derfor må både renholdere og kunder følge egne krav. Nå må dessuten også privat-kunder skjerpe seg.

A-krim koster fellesskapet minst 28 milliarder i året

Beregninger anslår at omfanget av arbeidslivskriminalitet («a-krim») fremdeles er høyt, tross stadig nye mottiltak.

11–20

Arbeidslivets skurker har tatt pen-klærne på

Kampen mot organisert skattesnusk og sosial dumping har hardnet til. De kriminelle svarer med å gjemme seg bak penere fasader.

Dumping ble ikke jumping – hva nå?

I 2006 trodde mange at sosial dumping og økonomisk kriminalitet kun var en kortvarig følge av arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa. – Problemene har vist seg langt mer hardnakka enn som så. Sterkere lut må nok til, ifølge Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

Når arbeidslivet blir kriminelt

Arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og useriøsitet har vokst til en stor bekymring i Norge. Her er noen definisjoner.

Kommunene sliter med kontroll og oppfølging

Offentlige innkjøp er vanskelig. Ikke minst når det gjelder å sikre seg at leverandører og underleverandører følger lover og regler. Kommunene har satt arbeidslivskriminalitet på dagsordenen, men etterlyser tid, ressurser og kunnskap for å bedre kontrollvirksomheten.

4 av 5 EU-land sliter med ulovlig hyring av arbeidskraft

Bruk av selvstendig næringsdrivende, midlertidige kontrakter og utstasjonering av arbeidskraft de mest syndefulle områdene.

Svart arbeidsmarked i de tusen hjem

En tredel av oss innrømmer å ha kjøpt eller vurdert å kjøpe håndverkstjenester svart. I privatmarkedet i byggenæringen er utstrakt skatte- og avgiftsunndragelse, ulovlig lave lønninger og farlige arbeidsforhold en del hverdagen.

Kortere kjeder – mindre sosial dumping?

Flere byggherrer stiller nå krav om færre ledd i kontraktkjeden. Det vi si at en hovedentreprenør for eksempel ikke kan ha flere enn to underentreprenører i et bygge- eller anleggsprosjekt. I den nye strategien mot arbeidslivskriminalitet åpner nå regjeringen for kjedebegrensning.

Allmenngjøring i fiskeindustrien
Det er vedtatt allmenngjøring i fiskeindustrien. Allmenngjøringen trer i kraft fra 1. februar 2015. Fiskeindustrien har gjennom mange år hatt stor arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. LO og NNN har i økende grad opplevd negativ forskjellsbehandling av utenlandske arbeidstakere.
Økende lavlønnskonkurranse til sjøs

Utenlandske skip utfører en økende del av transporten av last og passasjerer i norsk farvann. Den norske flåtens markedsandel har nærmest blitt halvert i løpet av det siste tiåret. Det er bekymring for økende lavlønnskonkurranse i innenriksfarten.

Håndhevingsdirektivet vedtatt

Europaparlamentet og Ministerrådet har blitt enige om et nytt håndhevingsdirektiv. Direktivet vil påvirke medlemslandenes lovgivning for utstasjonering av arbeidskraft.

Flere artikler

Trykk for hele lista
Tøffe tak innen renhold og transport

Hvordan kan ryddige bedrifter sikre konkurranseevne i kamp mot de useriøse?

Da øst møtte nord
1. mai 2004 er en merkedato for det norske arbeidslivet. Hva så man for seg i 2004 – og hva vet man nå?
Er det umulig å bedre vilkårene?

Hyppige eierskifter, svart arbeid og konkursryttere er et problem i deler av utelivsbransjen. Dette medfører også tøffe arbeidsforhold for mange ansatte. Problemene har vært store i flere tiår. Spørsmålet nå er om et nytt bransjeprogram kan rette på dette.

Smått med oppfølging i renholdsbransjen

Tiltakene mot sosial dumping krever oppfølging ute på arbeidsplassene. Men når det gjelder renhold er det, ifølge LOs tillitsvalgte, laber aktivitet.

Ny tiltaksplan mot sosial dumping
Regjeringen har nå lagt fram en ny tiltakspakke mot sosial dumping. Det skjedde i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013. En mer velfungerende allmenngjøringsordning er ett av tiltakene. I tillegg skal det rettes oppmerksomhet mot enkelte bransjer, som skipsfart, renhold, veitransport, uteliv og luftfart. De to forrige handlingsplanene mot sosial dumping er blitt evaluert av Fafo.
Polsk bølge sluses mot smulere farvann
En ny doktoravhandling har dykket ned i de polske arbeidstakernes arbeidshverdag i Norge. Et økende antall er nå i ferd med å forsere den kronglete og usikre veien til et mer stabilt liv i landet.
Renhold: Nå må alle bevise ren samvittighet
  1. september, nøyaktig ett år etter at renholdsbransjen ble allmenngjort, tar bestrebelsene for å regulere useriøsiteten i bransjen ytterligere et skritt framover.
Sosial jumping eller sosial dumping?
Dette har vært spørsmålet i en av sommerens avisdebatter. Arbeidsinnvandrere gjør et kjempehopp i inntekt bare ved å komme hit, og den gode lønnsutviklingen fortsetter ettersom botiden i Norge øker, mener Mathilde Fasting i Civita. Forskere fra Fafo og Frisch-senteret mener at dette er en skjønnmaling av situasjonen.
Bolig er en utfordring for mange arbeidsinnvandrere
Arbeidsinnvandrere kan bidra til et enda sterkere press på leiemarkedet. I byene er dette ekstra utfordrende, siden det allerede er stor etterspørsel og høye priser på utleieboliger. I andre deler av landet har arbeidsinnvandringen skapt nytt liv og nye markeder for bolig.
Norsk arbeidsliv i EØS: Spådommer gjort til skamme

Et kjernetema i 90-årenes strid om norsk EU-tilknytning var hvordan den norske arbeidslivsmodellen ville klare seg i det indre markedet. I følge Europautredningen er både ja- og nei-sidens dystre spådommer om virkningene av å stå utenfor/innenfor EU og EØS gjort til skamme.

Hva kjennetegner sosial dumping?
Lav lønn, lange arbeidsdager, dårlige HMS-standarder og kummerlige boligforhold er sentrale kjennetegn på sosial dumping.