Skip to main content

Fortsatt liten tro på konkurranseutsetting

LOs tillitsvalgte er skeptiske til konkurranseutsetting. Det gjelder spesielt «myke» områder som skoler, sykehus, sykehjem og hjemmehjelp. Flertallet er dessuten overbevist om at konkurranseutsetting gir mer usikre arbeidsplasser og dårligere arbeidsvilkår.

<p>TILLITSVALGTES MENINGER: Slik svarte Tillitsvalgpanelet våren 2015 på spørsmål om hvilke tjenesteområder de mener egner seg for konkurranseutsetting. (For bedre bildekvalitet, se boks noe lenger ned i artikkelen.)</p>

TILLITSVALGTES MENINGER: Slik svarte Tillitsvalgpanelet våren 2015 på spørsmål om hvilke tjenesteområder de mener egner seg for konkurranseutsetting. (For bedre bildekvalitet, se boks noe lenger ned i artikkelen.)

  • 26. august 2015
  • Eldre artikkel

26. august 2015

Eldre artikkel

Tillitsvalgte i LO-forbundene ble spurt de samme spørsmålene for to år siden – i 2013. Holdningene har holdt seg svært stabile. Det er nærmest ingen bevegelse i synet på konkurranseutsetting. Tillitsvalgte i offentlig sektor er – ikke overraskende – generelt mer skeptiske til konkurranseutsetting enn tillitsvalgte som jobber i privat sektor.

Tillitsvalgte fra alle LO-forbundene ble bedt om å ta stilling til hvilke områder som de mener egner seg for konkurranseutsetting.

Noen av de mest klare holdningene var:

  • Nesten 9 av 10 mener at skoler egner seg dårlig for konkurranseutsetting
  • 85 prosent mener at sykehus og sykehjem egner seg dårlig
  • I overkant av 70 prosent av de tillitsvalgte er enig i at barnehager egner seg dårlig for konkurranseutsetting. Blant de tillitsvalgte i offentlig sektor er denne andelen rundt 80 prosent.

Renovasjon og vei-vedlikehold

I den andre enden av «skalaen» finner vi tjenester som renovasjon og vedlikehold av veier. Her er synet på konkurranseutsetting litt annerledes. Under halvparten av de tillitsvalgte i LO-forbundene mener at dette er områder som egner seg dårlig for konkurranseutsetting.

Vi vil gjerne vite hvilke tjenesteområder du mener egner deg for konkurranseutsetting.
I FULLFORMAT: «Vi vil gjerne vite hvilke tjenesteområder du mener egner deg for konkurranseutsetting.» (klikk for full størrelse)

På disse områdene er det ganske store forskjeller i holdninger ut fra hvor de tillitsvalgte jobber. Blant tillitsvalgte i offentlig sektor er det over halvparten som synes at det er en dårlig idé å konkurranseutsette tjenester som renovasjon og vedlikehold av veier.  

Når det gjelder kollektivtransport, er det 56 prosent som svarer at dette er dårlig egnet for konkurranseutsetting. Dette er en liten økning på 6 prosentpoeng fra 2013. I løpet av 2015 har det blant annet vært en stor offentlig debatt om konkurranseutsetting av jernbanen, noe som kan ha medvirket til en større skepsis blant de tillitsvalgte.

Svekker vilkårene

De tillitsvalgte ble også bedt om å ta stilling til en rekke påstander om konkurranseutsetting. Blant annet om arbeidstakernes vilkår svekkes, eller om konkurranseutsetting fører til mer usikre arbeidsplasser.

Ifølge en Fafo-rapport fra 2013 er lønns- og arbeidsvilkår et svært omstridt spørsmål i forbindelse med konkurranseutsetting.  Ulikheter mellom tariffavtaler på det private kommersielle området og kommunal sektor, var blant annet utløsende for en streik blant Fagforbundets medlemmer på private sykehjem i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2012.

Et stort flertall – 8 av 10 tillitsvalgte – mener at økt konkurranseutsetting vil svekke lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Også på dette området er det bare små endringer sammenliknet med resultatene fra 2013. Ansatte i offentlig sektor er i større grad enige i denne påstanden sammenliknet med arbeidstakere i privat sektor.

83 prosent mener dessuten at økt konkurranseutsetting fører til mer usikre arbeidsplasser. Dette er en økning fra 2013, da 78 prosent av de tillitsvalgte var enige i denne påstanden. Også her er det en ganske stor forskjell i holdningen mellom privatansatte og arbeidstakere i offentlig sektor. Rundt 62 prosent av de tillitsvalgte i privat sektor er «helt enig» i denne påstanden, mens det gjelder rundt 80 prosent av de tillitsvalgte i kommunal sektor.

Konkurranseutsetting vil si at en kommunal tjeneste utlyses i konkurranse slik at andre, private eller offentlige virksomheter, kan konkurrere om driften av tjenesten.

I tillegg kan kommunene kjøpe tjenester fra private, som for eksempel barnehageplasser.  Det vil si at den private driveren får betalt per plass som kommunen benytter.  Felles for både konkurranseutsetting og kjøp av tjenester fra private er at kommunen er ansvarlig for at brukeren får det loven tilsier. Kommunen er også klageinstans og er ansvarlig for informasjon.

Ved privatisering fraskriver det offentlige seg ansvaret for tjenestene.

Bedre og billigere tjenester?

Ett av de viktigste argumentene for å konkurranseutsette er at det medfører med effektiv drift og bedre kvalitet på tjenesten.

FIGUR: TILLITSVALGTES SVAR: «Vi ber deg ta stilling til følgende utsagn om konkurranseutsetting». Klikk for full størrelse
TILLITSVALGTES SVAR: «Vi ber deg ta stilling til følgende utsagn om konkurranseutsetting». (klikk for full størrelse)

Vi ba de tillitsvalgte ta stilling til følgende påstand: «Økt konkurranseutsetting gir bedre tjenestekvalitet». 60 prosent sa seg «helt uenig», og ytterligere 16 prosent var uenige i denne påstanden. Dette er omtrent de svarene som ble gitt i 2013.

Men her er det store forskjeller mellom tillitsvalgte i privat og offentlig sektor. Eksempelvis er 46 prosent i privat vareproduksjon «helt uenig» i påstanden, mens tilsvarende tall er 74 prosent blant de tillitsvalgte i kommunal sektor.

Blir tjenestene billigere? Rundt 17 prosent er helt eller delvis enige i at dette kan bli resultatet av en konkurranseutsetting, mens 58 prosent er helt eller delvis uenige. Sammenliknet med undersøkelsen fra 2013, er det en liten nedgang i andelen uenige (tilsvarende andel var på 63 prosent i 2013).

Et annet viktig argument er større valgfrihet for innbyggerne. Her mener 55 prosent av de tillitsvalgte at konkurranseutsetting ikke vil føre til større valgfrihet, mens 16 prosent er enige. De resterende plasserer seg i en mellomgruppe eller svarer «ikke sikker».

Denne runden av tillitsvalgtpanelet ble gjennomført i mai 2015.