Skip to main content

Skjerpede krav til likestilling lite merkbart på mange arbeidsplasser

Etter 2020 er arbeidsgivere pålagt å arbeide mer aktivt for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering på arbeidsplassene – i samarbeid med ansattes representanter. Ifølge en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte ser det ut til at kun et mindretall av arbeidsplassene følger opp kravet.

<p>LIKESTILLINGSLOVENS paragraf 26 ble skjerpet inn fra 2020. Arbeidsgiverne fikk da nye plikter til aktivitet og redegjørelse for arbeid for likestilling og mot diskriminering. Illustrasjon: Wordclouds.com, basert på paragrafens tekst.</p>

LIKESTILLINGSLOVENS paragraf 26 ble skjerpet inn fra 2020. Arbeidsgiverne fikk da nye plikter til aktivitet og redegjørelse for arbeid for likestilling og mot diskriminering. Illustrasjon: Wordclouds.com, basert på paragrafens tekst.

Utbredt bruk av deltid i kvinnedominerte yrker, fravær av likelønn og trakassering er forhold som bidrar til manglende likestilling i arbeidslivet.

Historien har vist at likestilling ikke kommer av seg selv. Til tross for at Norge er et av verdens mest likestilte land og med gode lover som sikrer kvinner og menn like muligheter og rettigheter i arbeidslivet, er det utfordringer med å få likestilling i praksis i arbeidslivet, ifølge Likestillingssenteret.

Ny lov fra 2020

Dette er bakgrunnen for at det i 2020 kom nye bestemmelser i likestillingslovens §26 om arbeidsgivers plikt til å arbeide aktivt for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering på arbeidsplassene.

Dette omtales som aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Plikten omfatter rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og mulighet for å kombinere arbeid og familie.

Målet er at man ved systematisk jobbing skal unngå diskrimineringssaker. De nye bestemmelsene får også betydning for partssamarbeidet ved at likestillingsspørsmål skal høyere opp på dagsordenen for organisasjonene i arbeidslivet.

Det er en mer konkret aktivitetsplikt for offentlige arbeidsgivere, private arbeidsgivere med over 50 ansatte og med over 20 ansatte dersom en av partene krever det. For disse skal blant annet lønnsforholdene, fordelt etter kjønn, kartlegges.

Dette er arbeidsgivers ansvar, men det heter samtidig at arbeidet skal skje i samarbeid med ansattes representanter. Redegjørelsen skal gis i årsberetning eller annet offentlig dokument.

Mindretall kjenner til tiltak eller er involvert

To år etter innføringen, i mars 2022, spurte vi Tillitsvalgtpanelet om samarbeid, tiltak og kartlegging på disse områdene.

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander?
Prosent (n = 1146)

«Jeg eller andre tillitsvalgte samarbeider med arbeidsgiver om det lovpålagte likestillingsarbeidet i virksomheten»

Jeg eller andre tillitsvalgte samarbeider med arbeidsgiver om det lovpålagte likestillingsarbeidet i virksomheten

«På min arbeidsplass er det satt i gang tiltak for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering.»

«På min arbeidsplass er det satt i gang tiltak for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering.»

«På min arbeidsplass er det foretatt en kartlegging av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.»

På min arbeidsplass er det foretatt en kartlegging av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.
 • 1 av 3 tillitsvalgte er helt eller delvis enige i påstanden om at de samarbeider med arbeidsgiver om det lovpålagte likestillingsarbeidet i virksomheten.
 • 1 av 4 svarer at det er satt i gang tiltak for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering
 • 22 prosent svarer at det er foretatt en kartlegging av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på deres arbeidsplass.

Lite (synlig) aktivitet

Ved å se nærmere på svarene om tiltak for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering, finner vi følgende:

 • 20 prosent av de kvinnelige og 32 prosent av de mannlige tillitsvalgte er helt eller ganske enige i at det er satt i gang slike tiltak.
 • I virksomheter med mer enn 500 ansatte er det 39 prosent som er helt eller ganske enig i at det er satt i gang slike tiltak.
 • I offentlig sektor er det 22 prosent av de tillitsvalgte som er enige i at det er satt i gang slike tiltak.

Det er en ganske mange tillitsvalgte som svarer «verken enig eller uenig» eller «ikke sikker». Dette tyder på at det er liten aktivitet – eller i hvert fall lite synlig aktivitet – på dette området.

Lønnsforskjeller?

For virksomheter i offentlig sektor og for private virksomheter som sysselsetter mer enn 50 ansatte skal lønnsforskjellene mellom kvinner og menn kartlegges.

Vi spurte tillitsvalgte i slike virksomheter om kartlegginger gjennomføres (se tabell 1).

«På min arbeidsplass er det foretatt en kartlegging av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.»

TPV likestillingslov loennsforskjellkartlegging

Prosent.

I kommunal sektor er det bare 15 prosent av de tillitsvalgte som svarer at det er foretatt en kartlegging av lønnsforskjeller. I statlig sektor er det 38 prosent som svarer tilsvarende.

Andelen i private virksomheter med over 50 ansatte er 25 prosent. I alle tre områdene er andelen «ikke sikker» ganske høy – rundt to av ti.

Prioriteringsliste: Likestilling midt på treet

I forkant av LO-kongressen i 2022 fikk de tillitsvalgte i LOs forbund spørsmål om hvilke områder LO bør prioritere i neste kongressperiode. De tillitsvalgte kunne velge mellom 14 områder og plukke ut de tre viktigste. Likestilling mellom kvinner og menn var ett av områdene (figur 4).

Likestilling mellom kvinner og menn prioriteres noenlunde midt på treet av de tillitsvalgte. Vi har stilt det samme spørsmålet også foran kongressene i 2013 og 2017.

Hvilke områder vil du si er viktigst for LO å prioritere? Du kan velge inntil 3 områder.

Hvilke områder vil du si er viktigst for LO å prioritere? Du kan velge inntil 3 områder. Prosent (n = 1497)

Prosent (n = 1497)

Likestilling har holdt seg på samme nivå i løpet av disse årene: I 2013 var det 19 prosent som ville ha dette som en av tre prioriterte områder, i 2017 var det 20 prosent og i 2022 21 prosent.

Om dette er en bra eller dårlig plassering for likestillingen, kommer an på øynene som ser. Men ut fra hvor mange områder som faktisk er viktige for tillitsvalgte, så må en konkludere med at likestilling mellom kvinner og menn kommer ganske godt ut.

Litt flere kvinner (28 prosent) enn menn (15 prosent) mener at likestilling bør være blant de mest prioriterte områdene.

Tillitsvalgte i kommuner og fylkeskommuner er mest opptatt av å prioritere likestilling (28 prosent), mens tillitsvalgte i privat vareproduksjon (industri, bygg, anlegg og offshorevirksomhet) er minst opptatt av dette området (13 prosent). Disse forskjellene henger trolig sammen med at det er flere kvinnelige tillitsvalgte i offentlig sektor, og at disse vil prioritere likestilling høyere.

Om tillitsvalgtpanelet og undersøkelsen

I mars 2022 fikk LOs tillitsvalgtpanel spørsmål om likestillingsarbeid i virksomhetene og rekruttering av kvinner til tillitsverv. Tillitsvalgtpanelet bestod da av om lag 3000 tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund hvorav halvparten svarte. Undersøkelsen administreres og gjennomføres av Fafo. De tillitsvalgte er rekruttert ved at Fafo har fått e-postadresser fra forbundene.

Basert på informasjon de tillitsvalgte har oppgitt om sin arbeidsplass, er respondentene delt inn i sektorer:

 • Privat vareproduksjon: industri, bygg, anlegg og offshorevirksomhet
 • Privat tjenesteproduksjon: varehandel, samferdsel, transport, bank og finans, renhold og vakthold
 • Statlig sektor inkludert helseforetak
 • Kommunal og fylkeskommunal sektor
 • Fristilt offentlig virksomhet

Video: Seminar 8. mars 2023: Kvinner i fagbevegelsen – er målene nådd?


Problemer med avspillingen? Forsøk på Fafos Youtube-profil.