Skip to main content

Langt fram til likestilt arbeidsliv, men:

Stor grad av likestilling blant tillitsvalgte

Et lite mindretall blant LOs tillitsvalgte mener vi har oppnådd full likestilling i det norske arbeidslivet. 12 prosent av de kvinnelige tillitsvalgte har opplevd diskriminering. Samtidig er det nesten forbausende liten forskjell på hvordan kvinner og menn opplever sin hverdag som tillitsvalgt.

Inger Marie Hagen

Fafo-forsker
 • 08. mars 2013
 • Eldre artikkel

Inger Marie Hagen

Fafo-forsker

08. mars 2013

Eldre artikkel

Dette er noen av konklusjonene etter en ny undersøkelse i LOs tillitsvalgtpanel, som ble gjennomført av Fafo seint i fjor høst.

Her har 2300 kvinnelige og mannlige tillitsvalgte fra LO-forbundene svart på en rekke spørsmål knyttet til likestilling og likeverd. Det ble også reist spørsmål om hvordan de opplever sine hverdager som tillitsvalgte.

Utvalget inkluderer tillitsvalgte med ulike verv (på arbeidsplass, i forening eller avdeling og på forbundsnivå).

Ifølge de tillitsvalgte er det svært langt fram til reell likestilling i dagens arbeidsliv: kun 14 prosent mener det stemmer svært godt eller nokså godt at vi har nådd dette målet. På den andre siden er det lite som skiller mannlige og kvinnelige tillitsvalgtes hverdager, for eksempel når det gjelder å bli møtt med respekt fra arbeidsgiver og å få støtte fra medlemmene.

Fremdeles diskriminering

Det er likevel fremdeles slik at kvinnelige tillitsvalgte opplever forskjellsbehandling. 12 prosent av kvinnene svarer «ja» på spørsmålet om de som tillitsvalgte har opplevd å bli diskriminert eller forskjellsbehandlet på en negativ måte fordi de er kvinner.

I tillegg svarer 8 prosent «vet ikke», og det er dermed slik at bare 8 av 10 svarer et klart «nei» på spørsmålet.

Antallet kvinner som har svart «ja» er lavt. Dette gjør det vanskelig å trekke klare konklusjoner om problemet varierer etter forbund eller bransje. Men tallene tyder på at problemet er større i mannsdominerte og blandede (ganske lik andel kvinner og menn) forbund. Her svarer bare omlag 65 prosent et klart «nei», mens tilsvarende tall i kvinnedominerte forbund er 85 prosent.

Tillitsvalgte som svarte «ja» på spørsmålet om forskjellsbehandling fikk en rekke oppfølgingsspørsmål. Antallet er som nevnt lavt, og tallene kan derfor bare brukes som indikasjoner.

På spørsmål om hvem man har opplevd å bli diskriminert/forskjellsbehandlet av, finner Fafo at:

 • 55 prosent svarer arbeidsgiver
 • 50 prosent svarer andre tillitsvalgte
 • 18 prosent svarer medlemmer
 • 6 prosent svarer andre

Her var det mulig å gi flere svar – altså at man for eksempel har blitt utsatt for forskjellsbehandling både fra arbeidsgiver og andre tillitsvalgte.

På spørsmål om hvordan man har opplevd diskrimineringen/forskjellsbehandlingen fordeler svarene seg slik (også her var det mulig å gi flere svar): 

 • 59 prosent har ikke blitt tatt på alvor
 • 57 prosent har blitt utsatt for nedlatende kommentarer
 • 26 prosent at de ikke ble sett på som flinke nok
 • 21 at de har fått mindre krevende arbeidsoppgaver enn sine mannlige kolleger
 • 20 prosent at de ikke ble nominert til høyere verv
 • 17 prosent har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet
 • 9 prosent svarer «annet»

Utvalget av kvinnelige tillitsvalgte som har blitt utsatt for diskriminering/forskjellsbehandling er lite. Det er vel verd å legge merke til at på spørsmål om de har vurdert å slutte som tillitsvalgte, svarer 53 prosent av dem med slike erfaringer «ja», mens det blant kvinnelige tillitsvalgte uten slike negative erfaringer bare er 37 prosent som har vurdert å slutte de siste tre-fire årene.  

Lettere klatring for menn?

Er det fortsatt lettere å være mann enn kvinne dersom man ønsker å klatre mot toppen i de ulike LO-forbundene?

30 prosent av de tillitsvalgte er enig i en slik påstand og nesten like mange (28 prosent) er uenig. Mange hadde ikke gjort seg opp noen mening om dette spørsmålet.

LOs forbund er – som et resultat av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge – også i stor grad kjønnsdelt. Å se nærmere på kjønnsfordelingen innad i forbundene, kan derfor gi interessante resultater. Både blant de kvinnelige og de mannlige tillitsvalgte finner vi klare sammenhenger mellom kjønnssammensetning og menns muligheter.

Mannsdominert betyr at det er mer enn to tredjedeler menn, blandet ligger mellom én og to tredjedeler av begge kjønn og kvinnedominert betyr mer enn to tredjedeler kvinner.  

Tillitsvalgtes svar på påstanden «Det er lettere for en mann enn for en kvinne å komme til topps i mitt forbund»
TILLITSVALGTES svar på påstanden «Det er lettere for en mann enn for en kvinne å komme til topps i mitt forbund». (klikk for full størrelse)

Minst forskjell mellom mannlige og kvinnelige tillitsvalgte finner vi i de kvinnedominerte forbundene.

Dette er interessant fordi det er i motsatsen – de mannsdominerte forbundene – at det er størst støtte til påstanden om at det er lettere for en mann enn for en kvinne å komme til topps. Det kan tyde på at kvinner har et «handicap» i mannsdominerte forbund, mens menn i kvinnedominerte forbund ikke møter så mange hindre.

Den høye andelen som svarer «vet ikke» i kvinnedominerte forbund kan likevel tyde på at det ikke er så mange menn å velge mellom.

Når det gjelder valg av tillitsvalgte til sentralt nivå i LO, ble de tillitsvalgte bedt om å ta stilling til påstanden «Kjønn betyr lite for hvem som blir valgt til høyere verv i LO».

48 prosent av de kvinnelige tillitsvalgte og 58 prosent av de mannlige tillitsvalgte mener at dette stemmer svært eller nokså godt.  Men: Svært mange tillitsvalgte er usikre. Hele 35 prosent av de kvinnelige og 30 prosent av de mannlige tillitsvalgte svarer enten «verken eller» eller «vet ikke».

Tillitsvalgte trives

Undersøkelsen tyder på at det er fint å være tillitsvalgt i LO. Et stort flertall mener beskrivelsen «Jeg trives godt som tillitsvalgt» stemmer godt eller nokså godt. Holdningen deles av både de kvinnelige og mannlige tillitsvalgte.

Det er heller ingenting som tyder på at kvinner i mannsdominerte, eller menn i kvinnedominerte, forbund svarer noe annet enn andre tillitsvalgte.

God støtte fra medlemmene

I undersøkelsen rettes det også spørsmål om hvordan de tillitsvalgte oppfatter støtten fra medlemmene sine. Heller ikke her blir det avdekket noen betydelige forskjeller mellom kjønnene; 87 prosent av kvinnene og 86 prosent av mennene opplever å få støtte fra medlemmene.

Ingenting tyder heller på at det er vanskeligere å være kvinnelig tillitsvalgt i et mannsdominert enn i et kvinnedominert forbund.

Blant menn er det likedan; mannlige tillitsvalgte trives både i mannsdominerte og kvinnedominerte forbund.

Kjønnsblinde arbeidsgivere?

De tillitsvalgte blir – om trivsel brukes som indikator – godt behandlet av medlemmene sine. Hva sier så undersøkelsen om arbeidsgivers holdninger?

De tillitsvalgte gir uttrykk for at man blir behandlet med respekt av arbeidsgiver og ledelse. 8 av 10 tillitsvalgte støtter en slik påstand. Svarene tyder på at det ikke er forskjell mellom kvinnelige og mannlige tillitsvalgte her, heller ikke når vi skiller mellom kvinnedominerte og mannsdominerte forbund.

Tillitsvalgtes svar på påstanden: «Som tillitsvalgt blir jeg behandlet med respekt av arbeidsgiver og ledelse», fordelt på sektor
TILLITSVALGTES svar på påstanden: «Som tillitsvalgt blir jeg behandlet med respekt av arbeidsgiver og ledelse», fordelt på sektor (klikk for full størrelse)

Bildet endres imidlertid noe dersom vi skiller mellom bransjer. Generelt synes respekten fra arbeidsgiver å være lavest i privat tjenesteyting. Andelen som velger det mest positive alternativet i denne bransjen er spesielt lav blant kvinnelige tillitsvalgte. 

Gjennomgående er altså inntrykket at respekten for de tillitsvalgte er høy blant arbeidsgiverne.

Et annet spørsmål er hvorvidt dette også får mer praktiske uttrykk. De tillitsvalgte ble også bedt om å si sin mening om påstanden: «Min arbeidsgiver legger ikke til rette for fagforeningsarbeid».

Her er resultatene langt mer negative; 35 prosent mener at denne påstanden stemmer godt eller nokså godt. Heller ikke her er det store kjønnsforskjeller.

Hvem passer på mennene?

Tillitsvalgtes svar på spørsmålet: «Føler du som tillitsvalgt et spesielt ansvar for å ivareta kvinners interesser, eller vektlegger du kvinners og menns interesser like mye?»
TILLITSVALGTES svar på spørsmålet: «Føler du som tillitsvalgt et spesielt ansvar for å ivareta kvinners interesser, eller vektlegger du kvinners og menns interesser like mye?». (klikk for full størrelse)

Likestilling er mer enn kvinnekamp. De tillitsvalgte har derfor også fått spørsmål om de som tillitsvalgte føler et spesielt ansvar for å ivareta kvinners interesser, eller om man vektlegger kvinners og menns interesser like mye. Det store flertallet, 84 prosent, velger å svare at man vektlegges begges interesser like mye. 14 prosent føler et spesielt ansvar for kvinnene, men så å si ingen svarer at de føler et spesielt ansvar for menn.

Kjønnsdelingen av arbeidsmarkedet fører til at det ene kjønnet er i mindretall på mange arbeidsplasser. Finner vi tegn til at tillitsvalgte føler noe mer ansvar for det underrepresenterte kjønn?  Nei, i liten grad. Det er faktisk blant kvinnelige tillitsvalgte i kvinnedominerte forbund vi finner flest som føler ansvar for kvinners interesser.