Skip to main content

>

Internasjonalt

>

Ti år siden EUs østutvidelse:

Tøffe tak innen renhold og transport

Hvordan kan ryddige bedrifter sikre konkurranseevne i kamp mot de useriøse?

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

 • 06. mai 2014
 • Eldre artikkel

06. mai 2014

Eldre artikkel

Flere bransjer opplever i økende grad dette presset mot konkurranseevnen./p>

Fafo-forsker Kristin Alsos
FAFO-FORSKER Kristin Alsos sto for ett av temainnleggene under Fafo Østforum-konferansen.

Under sin innledning til debatt under Fafo Østforums tiårskonferanse 29. april, fokuserte Fafo-forsker Kristin Alsos på bransjene transport og renhold spesielt.

– Problemene har i stor grad blitt sett i lys av EU-utvidelsen og åpningen av arbeidsmarkedet østover. Innenfor enkelte bransjer, som renhold, har imidlertid presset fra useriøse aktører eksistert i mange tiår, sa hun.

Fem farer

Alsos la vekt på fem faktorer som kan gi god grobunn for useriøse aktører.

 • Utenlandsk arbeidskraft: arbeidssøkere fra lavkostland er ofte villig til å ta arbeid for en lønn som er lavere enn det en normalt har akseptert i norsk arbeidsliv. I enkelte bransjer har useriøse aktører bred tilgang til slik arbeidskraft.
 • Lange kontrakt-kjeder: kan føre til uklare ansvarsforhold og mangel på kontroll. Virksomhetene på toppen av kontrakt-kjeden vet ikke hvem som utfører jobben og på hvilke vilkår det skjer.
 • Anbudets utforming: Kan i anbudsutsatte områder bidra til useriøsitet. Korte kontrakter med ensidig fokus på pris kan presse de seriøse aktørene ut av markedet.
 • Lave etableringskostnader/lave krav til formell kompetanse: Kan være både positivt og negativt, men gir større spillerom for mennesker som vil tjene «raske penger» og beveger seg utenfor regelverket. Innebærer liten konkursrisiko ved for eksempel manglende skatte- og avgiftsinnbetalinger. Ryktet som useriøs aktør kan lett omgås ved å starte opp nytt firma under annet navn.
 • Få tariffbundne bedrifter: Gir stort spillerom for å kutte hjørner – særlig i arbeidskraftsintensive bransjer.

Service: Flertall får Arbeidstilsynet-refs

Spillerommet for useriøse kan være knyttet til manglende regelverk – eller manglende etterlevelse.

Innen servicebransjen finner man eksempel på det siste, fortalte Alsos.

Andel pålegg gitt av Arbeidstilsynet til tre ulike sektorer innen servicebransjen
ANDEL PÅLEGG gitt av Arbeidstilsynet blant virksomheter innen renhold, hotell/overnatting og uteliv. (klikk for full størrelse)

Hun viste til en sammenstilling av andel pålegg fra Arbeidstilsynet i perioden fra 2009 til 2013 (se figur).

– Virksomheter innen deler av privat tjenestesektor har problemer med å følge regelverket. Tilsynet har funnet regelbrudd i mellom 60 til 70 prosent av de tilsyn de har gjort innenfor renhold, hotell- og overnatting og uteliv i disse årene, oppsummerte hun.

Dette kan imidlertid ikke brukes som en regelrett fasit for hvordan forholdene er i bransjen:

– Arbeidstilsynets tilsyn er risikobasert, slik at de går til de virksomhetene der de tror de kan finne avvik. Tallene er imidlertid basert på nesten 7000 tilsyn, og antallet tilsier at mange virksomheter i disse bransjene bryter regelverket, påpekte hun.

Internasjonalt renhold

Renholdsbransjen er en av bransjene som inneholder flest av de nevnte risikofaktorene som Alsos nevnte innledningsvis.

Renhold: langbakgrunn blant renholdere med aktive ID-kort
LANDBAKGRUNN blant innehavere av aktive ID-kort i bygg og renhold, desember 2013. (klikk for full størrelse)
 • Tar man utgangspunkt i ID-kortene som er utstedt i bransjen, er et mindretall (43 prosent) norske statsborgere. 3 av 10 renholdere er østeuropeere.
 • Til sammenligning ligger andelen nordmenn innen bygg på 70 prosent (se figur).
 • Videre ligger organisasjonsgraden innen renhold på rundt en tredjedel av arbeidstakerne.

En spørreundersøkelse gjennomført blant 200 renholdsbedrifter i 2012 viser da også at mange mener at konkurranseevnen er truet.

Over halvparten av bedriftene sier at de har konkurrert om anbud med useriøse bedrifter, og nesten 6 av 10 sier at de har blitt utkonkurrert av useriøse aktører.

– Dette kan tolkes som et uttrykk for at useriøse aktører har en betydelig markedsandel i renholdbransjen. Renholdsbaransjen har derfor vært en av bransjene hvor myndigheten har iverksatt et bransjeprogram og hvor en har fått flere tiltak for å motvirke useriøsitet, sa Fafo-forskeren.

Transport: Grenseløse veier

Også innen transport ligger forholdene til rette for useriøse tilstander.

Likevel omfatter transportnæringen mange ulike områder. Utfordringene vil derfor variere, presiserte Alsos.

Samtidig er en sentral trend svekkelsen av nasjonale grenser. Den internasjonale konkurransen har økt, ikke bare på vei, men også til sjøs og i lufta.

Fafo-forskeren oppsummerte problemene slik:

 • På vei er det særlig innen langtransport og turbil at den internasjonale konkurransen oppleves som utfordrende.
 • Selv om transportører fra andre EØS-land har en begrenset adgang til å utføre innenrikstransport i Norge, såkalt kabotasje, er denne transporten underlagt manglende registrering og kontroll.
 • Utfordringen for lønns- og arbeidsvilkår er dessuten også til stede i den lovlige kabotasjen.
 • Økt grad av resultatbasert lønn. Vil ikke bare kan kunne føre til dårlige lønnsforhold, men legger også press på sikkerheten og øker ulykkesrisikoen.
 • Innen godstransport er det dessuten lange kontrakt-kjeder. De på toppen av kjeden vet ikke hvem som utfører transporten og på hvilke vilkår den gjøres.
 • Organisasjonsgraden er variabel, og blant langtransportsjåførene er bare 10 til 20 prosent organiserte.

Seks sentrale tiltak

Avslutningsvis listet Alsos opp seks ulike tiltak som allerede er innført i enkelte bransjer, og som kan bidra til å svekke de useriøse delene i ulike bransjer.

 • Økte ressurser og myndighet til Arbeidstilsynet
 • Allmenngjøring (bygg, verft, landbruk, renhold)
  • Informasjons- og påseplikt, innsynsrett og solidaransvar
 • ID-kort (bygg, renhold)
 • Godkjenningsordning (renhold)
 • Regionale verneombud (bygg, renhold, hotell & restaurant)
 • Informasjon og veiledning

Myndighetene har innført mange tiltak for å motvirke useriøsitet. Disse er i stor grad bransjerettede. Det er ikke gitt at det er de samme tiltakene som har effekt innen transport som innenfor renhold.

– Tiltakene har imidlertid vært en kombinasjon av skjerpede reguleringer, kontrolltiltak og informasjonstiltak. Alle disse elementene bør være tilstede om en skal lykkes i å motvirke useriøsitet, avsluttet hun.


Mer fra Fafo Østforum-konferansen: