Skip to main content

Ansattes erfaringer med etablering av NAV

Hvordan har de ansatte i NAV klart seg gjennom en av Norges største fusjonsprosesser? NAV-reformen har vært omstridt og utskjelt med tanke på brukerne, men medførte også store endringer for arbeidstakerne og de tillitsvalgte i NAV.

  • 15. januar 2016
  • Eldre artikkel

15. januar 2016

Eldre artikkel

Fafo har undersøkt hvordan NAV har klart å ivareta et inkluderende arbeidsliv (IA), underveis i denne omstillingsprosessen. Oppdraget ble gitt av LO Stat.

Gjennom historier fra tillitsvalgte i NAV har Fafo sett på hvordan erfaringene kan bidra til at andre unngår de største fallgruvene i slike store omstillinger. Dette er ingen evaluering, men et forsøk på å samle erfaringer som kan inspirere, motivere eller advare andre.

Forskning viser at det er sammenheng mellom omstillinger og uheldige utslag som sykefravær, uføre­pensjonering og AFP-pensjonering. Økt tidlig­pensjonering hang først og fremst sammen med at en felles etat kunne føre til nedbemanning i de tidligere etatene: sosialtjenesten, Aetat og trygdeetaten. 

NAV-reformen

I desember 2001 ber et enstemmig Storting regjeringen utrede én felles etat for arbeid, trygd og sosialtjenester.

Bakgrunnen var blant annet at brukere kunne risikere å bli kasteballer mellom ulike etater. Bondevik II-regjeringen ba et offentlig utvalg (Rattsø-utvalget) om å foreslå modeller for organisering av én felles velferdsetat. 

I 2004 foreslo utvalget en ny arbeids- og velferdsforvaltning. Stortinget godkjenner regjeringens planer for én felles etat i mai 2005. Stoltenberg II-regjeringen fremmer lov om NAV, som blir behandlet av Stortinget i juni 2006.

Arbeids- og velferdsetaten etableres i juli samme år.

Det første NAV-kontoret ble åpnet i Trøgstad i Østfold i oktober 2006. Det  457. NAV-kontoret ble åpnet i april 2011.

Flere i arbeid og færre på stønad var hovedmålet med etableringen av NAV.

Kilde: regjeringen.no

Drøyt ti år etter etableringen forteller tillitsvalgte i NAV om sine opplevelser med omstillingsprosessen, både positive og negative. Vi var særlig opptatt av å høre om erfaringer og opplevelser med hensyn til hvordan IA-arbeidet ivaretas under så store omstillinger, og hvordan organisasjonsmodellen hadde påvirket arbeidsmiljøet. Et annet spørsmål var hvordan de ansatte har vært ivaretatt i prosessen.

Ikke uventet fant vi at det er en rekke forhold som er kritiske for vellykket omstilling. Mange av dem er generelle, og kan dermed hjelpe andre virksomheter gjennom lignende prosesser. Andre er trolig knyttet til de spesielle forholdene i NAV. De konkrete anbefalingene for å sikre bedre omstillingsprosesser er:

  • En godt formidlet hensikt med omstillingen bidrar til bedre mestring.
  • Ansatte og deres tillitsvalgte må involveres. Sørg for reell medvirkning og innflytelse i prosessen.
  • Selv om man står oppe i store omveltninger, er det viktig å ta var på på interne forhold som skaper mestring og engasjement, blant annet gjennom et godt arbeidsmiljø.
  • Også ledere trenger støtte i omstillingsprosesser for å kunne gjøre en god jobb.
  • Gode styringssystemer og understøttende teknologi gjør prosessen enklere.

Du kan lese mer om dette i et nytt Fafo-notat: NAV – en fyrlykt i IA-arbeidet

Det nye Fafo-notatet bygger i stor grad på 15 historier fra de tillitsvalgte. Brorparten av historiene belyser individuelle opplevelser rundt IA-arbeidet og gjerne knyttet til tilretteleggingsproblematikk. I tillegg er det også noen historier som handler om tillitsvalgtes rolle, forholdet mellom de tidligere etatene, ledelse, styringssystemer og konsekvenser for IA-arbeidet. Det er også gjort intervjuer med sentrale tillitsvalgte i NTL NAV, FO og Fagforbundet.

Les også: Inkluderende Arbeidsliv: Kampen mot mistrivsel og sykefravær (arbeidslivet.no, mars 2014)

Hva er IA-avtalen?

IA-avtalen ble undertegnet av partene i arbeidslivet i oktober 2001, og er blitt forlenget flere ganger.

IA-avtalen hviler på bred enighet mellom partene i norsk arbeidsliv og myndighetene, og forplikter partene til å bidra både nasjonalt og i den enkelte virksomheten som tegner/inngår IA-avtale.

IA-avtalen har mål om redusert sykefravær, uførepensjonering og tidlig­pensjonering.