Skip to main content

Bedriftsinterne aldersgrenser: Populært, tross risiko for å miste verdifulle ansatte

Om man følger enkelte krav, kan man senke aldersgrensen for når man fritt kan si opp ansatte til 70 år. Hele 2 av 5 private bedrifter gjør da også dette.

<p>SHOULD HE STAY OR SHOULD HE GO? I utgangspunktet har seniorer i arbeidslivet stillingsvernet fram til de fyller 72 år. Loven gir likevel adgang til at virksomheter senker aldersgrensen til 70 år – men da med enkelte krav hektet på.</p>

SHOULD HE STAY OR SHOULD HE GO? I utgangspunktet har seniorer i arbeidslivet stillingsvernet fram til de fyller 72 år. Loven gir likevel adgang til at virksomheter senker aldersgrensen til 70 år – men da med enkelte krav hektet på.

Geir Veland

Fafo-forsker
  • 07. oktober 2016
  • Eldre artikkel

Geir Veland

Fafo-forsker

07. oktober 2016

Eldre artikkel

I Arbeidsmiljøloven finner man to aldersgrenser for når man uten krav om begrunnelse kan si opp eldre ansatte:

  1. Det generelle oppsigelsesvernet
  2. en lavere aldersgrense som er bedriftsintern eller fastsatt gjennom sektorvise tariffavtaler.

Begge aldersgrensene ble i 2015 hevet med to år – førstnevnte til 72 år og nedre grense for sistnevnte til 70 år.

4 av 10 private har «egne» aldersgrenser

Vår undersøkelse, publisert i Fafo-rapporten Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet, viste at nær 4 av 10 virksomheter i privat sektor (med et utvalg representativt for antall ansatte de representerer), benytter seg av alternativ 2 – bedriftsintern aldersgrense.

Andelen er størst innen næringen vareproduserende (med blant annet industrien) og i de største virksomhetene (med mer enn 200 ansatte).

Vel 20 prosent av alle virksomheter i arbeidslivet (med 10 ansatte eller mer) har hatt bedriftsinterne aldersgrenser i mange år. 10 prosent innførte slike grenser etter 1. juli 2015, mens om lag 7 prosent etablerte bedriftsinterne aldersgrenser i tiden like før hevingen i 2015.

Kun litt over 1 av 10 virksomheter i privat sektor som ikke har bedriftsintern aldersgrense, har planer om å innføre det. Dette betyr at disse virksomhetene følger det generelle oppsigelsesvernet i Arbeidsmiljøloven, dvs. en aldersgrense på 72 år.

Fordelt etter størrelsen på bedriften, finner vi følgende utbredelse av bruken blant våre respondenter (klikk på bildet for større versjon):


Hvor lenge har virksomheten hatt en bedriftsintern aldersgrense?
Etter antall ansatte (N = 769)

Figur: Hvor lenge har virksomheten hatt en bedriftsintern aldersgrense?


Stort spenn i motivene

Vi spurte virksomhetene om hvilke begrunnelser de har for å ha en lavere aldersgrense enn 72 år. Begrunnelsene er mange.

De mest nevnte er at:

  • mange av arbeidsoppgavene er uegnet for eldre arbeidstakere
  • det er få som ønsker å fortsette etter 67 år
  • virksomheten ønsker å styre personalpolitikken mest mulig selv

Også tungt fysisk og krevende arbeid og høyt sykefravær blant eldre nevnes som begrunnelser.

1 av 3 kan måtte sparke ønskede ansatte

Det er en regel i arbeidsmiljøloven som sier at dersom aldersgrensen er lavere enn 72 år alle ansatte skal behandles likt. Dette kalles for konsekvent praktisering av aldersgrenser og betyr (som hovedregel) at alle ansatte som når den bedriftsinterne aldersgrensen, må slutte. Det er en unntaksregel for dette, men kravene er ganske strenge.

Geir Veland og Jørgen Svalund har skrevet Fafo-rapporten Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet
LESE RAPPORTEN? Digital versjon kan fritt leses på Fafo.no (PDF-format): Til rapportside / Rett til rapporten (PDF).

Omtrent 1 av 3 virksomheter med bedriftsintern aldersgrense svarte i undersøkelsen at det stemmer godt eller svært godt at virksomheten vil kunne si opp ansatte som virksomheten ønsker å beholde, på grunn av kravet om konsekvent praktisering.

Tilsvarende svarer knappe 6 av 10 at det stemmer svært godt eller godt at konsekvent praktisering av den bedriftsinterne aldersgrensen vil kunne medføre at virksomheten vil kunne si opp ansatte som selv ønsker å jobbe lenger.

Aldersheving liten effekt på rekruttering

Kun 1 av 10 virksomheter opplever at hevingen av oppsigelsesvernet til 72 år i arbeidsmiljøloven påvirker virksomhetenes rekruttering av eldre arbeidstakere.

6 av 10 mener at det kun påvirker dem i liten grad eller ikke i det hele tatt.

Viktig! Det gjøres oppmerksom på at det kan være forskjell mellom det som virksomhetsledere svarer på denne typen spørsmål og det som skjer når virksomhetene nedbemanner i praksis, noe en må være klar over når en tolker og bruker funn fra undersøkelser som gjøres.