Skip to main content

Ny stortingsmelding om integrering

En rekke nye tiltak og utredninger blir varslet i meldingen, hvor arbeidslivet gis en nøkkelrolle for vellykket integrering.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

 • 19. november 2012
 • Eldre artikkel

19. november 2012

Eldre artikkel

26. oktober leverte Stoltenberg II-regjeringen en ny stortingsmelding om integrering. Tittelen er En helhetlig integreringspolitikk. Arbeidslivet vies et eget kapittel hvor arbeid beskrives som «nøkkelen til deltakelse og økonomisk selvstendighet».

Det legges også vekt på «bedre norskopplæring og mer målrettet kvalifisering til arbeidsmarkedet» for en bedre integreringspolitikk.

Direkte sitert, er de konkrete tiltakene som foreslås i meldingen som følger:

 • innføre Jobbsjansen for å gi innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, særlig kvinner, bedre muligheter til å komme i arbeid
 • legge fram en handlingsplan i 2013 for bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet
 • innføre en ny tilskuddsordning med utviklingsmidler for å styrke kommunenes arbeid med introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • innføre en tredeling av omsorgspermisjonen for deltakere i introduksjonsprogram

Temaer regjeringen ønsker å utrede er:

 • hvordan en kan heve kompetansen til lærere som underviser i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 • om introduksjonsloven skal endres slik at det er kommunene som skal ta initiativ til å sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • om introduksjonsloven skal endres slik at man må dokumentere kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra opplæring i samfunnskunnskap
 • hvordan man bedre kan kombinere introduksjonsprogram med grunnskole og videregående opplæring, herunder utarbeide veiledere til kommunene, og utrede overganger mellom introduksjonsprogram og kvalifiseringsprogram
 • om introduksjonsloven skal endres slik at deltakere får rett til permisjon fra introduksjonsprogram ved overgang til arbeid

Videre ønsker regjeringen å:

 • gjennomgå grenseflatene og samarbeidet på integreringsområdet mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene blant annet om deltakere i introduksjonsprogram
 • gjennomgå bruken av arbeidsmarkedstiltak overfor innvandrere
 • utvikle en samlet statistikk over innvandrere i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker
 • etablere et samarbeidsforum for godkjenningsinstansene for lovregulerte yrker
 • vurdere en hjemmel om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning i forbindelse med en revisjon av fagskoleloven
 • sikre registrering av opplysninger om medbrakt utdanning for flest mulig innvandrere
 • vurdere hvordan det offentlige kan legge bedre til rette for etablerervirksomhet blant innvandrere
 • innhente mer kunnskap om arbeidsinnvandrere og deres familier sin situasjon i Norge.

Ytterligere bakgrunn, analyse og begrunnelser kan du selv lese i stortingsmeldingen En helhetlig integreringspolitikk – mangfold og fellesskap (stortingsmelding 6 (2012-2013) på departementets hjemmesider.

Meldingen ble sendt til behandling i Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité og behandlet i Stortinget 21. mars 2013.


 Tidligere stortingsmeldinger, NOU-er og andre publikasjoner: