hovednavigasjon

Emner 

Hvor mange jobber i den enkelte næring?

En oversikt over hvor mange personer som jobber i de ulike bransjene/næringene i Norge.
NÆRINGSKJEDE: Rundt 2,6 millioner nordmenn er sysselsatt. Hva slags kompetanse, yrke og bransje vi jobber i er det stor spredning i. Her finner du en oversikt over næringene.
Foto: Colourbox NÆRINGSKJEDE: Rundt 2,6 millioner nordmenn er sysselsatt. Hva slags kompetanse, yrke og bransje vi jobber i er det stor spredning i. Her finner du en oversikt over næringene.

Bransjer/næringer kan deles opp og sorteres på mange måter. Statistisk Sentralbyrå har også flere ulike nivåer på dette.

Vi benytter her først registerbaserte tall fra en tabell med 17 grupperinger. Det finnes også AKU-tall som oppdateres kvartalsvis, men disse vil kunne være mer usikre på dette området.

Kvinneandelen er tatt med for å vise at mange næringer i det norske arbeidsmarkedet er sterkt kjønnsdelt. Der hvor skjevheten er større enn 75 prosent (mindre enn 1 kvinne per 4 menn eller omvendt) er cellen rødmerket.

Antallet sysselsatte per næring (registertall)
15–74 år, 4. kvartal 2016. 17 kategorier.

# Næring Antall
sysselsatte
Kvinne-
andel
1 Helse- og sosialtjenester 540 000 81 %
2  Varehandel (+reperasjon av motorvogner) 349 000 47 %
3 Undervisning 213 000 66 %
4  Bygge- og anleggsvirksomhet 212 000 9 %
 5 Industri 208 000 23 %
6 Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 165 000 49 %
7 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
160 000 41 %
8 Transport og lagring
137 000 20 %
9 Forretningsmessig tjenesteyting 125 000 43 %
10 Personlig tjenesteyting
101 000 58 %
11 Overnattings- og serveringsvirksomhet
90 000 57 %
12 Informasjon og kommunikasjon
88 000 29 %
13 Jordbruk, skogbruk og fiske
57 000 21 %
14 Bergverksdrift og utvinning
53 000
32 %
15 Finansiering og forsikring
46 000 48 %
16 Elektrisitet, vann og renovasjon
30 000 21 %
17 Uoppgitt
16 000 44 %

Kilde: SSB.no: Tabell: 07984

Mange av kategoriene over kan deles inn i veldig mange underkategorier, andre noe færre. SSB har da også mer detaljerte oversikter, ned via 88 til 830 ulike næringskategorier. Du kan selve hente ut tabeller fra temaet «Sysselsetting, registerbasert».

Her kan vi nøye oss med å presentere de mest folkerike næringene (flere enn 20 000 sysselsatte) fra den mest detaljerte oversikten. Denne tabellen har ikke kategorien kjønn åpent tilgjengelig.

Detaljerte næringer over 20 000 ansatte (registertall, 5-siffernivå)
15–74 år, 4. kvartal 2016.
Utvalg: 27 største av 830 kategorier.

# Næring Antall
sysselsatte
1 Ordinær grunnskoleundervisning
98 000
2
Barnehager
92 000
3 Alminnelige somatiske sykehus
79 000
4 Somatiske sykehjem
76 000
5 Oppføring av bygninger
64 000
6 Butikkhandel med bredt vareutvalg,
hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
55 000
7 Generell offentlig administrasjon
44 000
8 Drift av restauranter og kafeer
43 000
9 Utleie av arbeidskraft
37 000
10 Elektrisk installasjonsarbeid
 32 000
11 Forsvar
31 000
12 Undervisning ved universiteter
29 000
13 Godstransport på vei
27 000
14 Hjemmehjelp
27 000
15 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner,
unntatt motorsykler
24 000
16 Drift av hoteller, pensjonater og moteller
med restaurant
24 000
17 Butikkhandel med klær
24 000
18 Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede
23 000
19 Grunnarbeid
23 000
20 Hjemmesykepleie
23 000
21
Bankvirksomhet ellers
23 000
22 Utvinning av råolje
23 000
23 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell,
sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
22 000
24 Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede
med fast tilknyttet personell hele døgnet
22 000
25 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet
og arbeidsmarked
22 000
26 Rengjøring av bygninger
22 000
27 Konsulentvirksomhet tilknyttet
informasjonsteknologi
20 000

Kilde: SSB.no: Tabell: 11606

Hovedartikkel: Sysselsetting og arbeidsledighet i Norge

Alt om: Arbeidsmarkedet