Skip to main content

Arbeidsvilkår i 148 land

Norge topper global jobbindeks

I JustJobs Index finnes utviklingen i lønns- og arbeidsvilkår i 148 land, i perioden fra 2000 til 2012. Det er Fafo, i samarbeid med JustJobs Network, som har utarbeidet oversikten. Norge topper lista for 2012.

<p>KARTET VISER ulike lands totalskår ifølge Just Jobs index i 2012. Gråmerkede land mangler data.</p>

KARTET VISER ulike lands totalskår ifølge Just Jobs index i 2012. Gråmerkede land mangler data.

  • 10. november 2014
  • Eldre artikkel

10. november 2014

Eldre artikkel

I JustJobs Index finnes utviklingen i lønns- og arbeidsvilkår i 148 land, i perioden fra 2000 til 2012. Det er Fafo, i samarbeid med JustJobs Network, som har utarbeidet oversikten.

Norge topper lista for 2012.

Ett av formålene med indeksen er å skape debatt om sammenhengen mellom økonomisk vekst og anstendige vilkår i arbeidslivet. Økonomisk vekst måles ofte som bruttonasjonalprodukt per innbygger. Økonomisk vekst uten anstendige arbeidsplasser gir uttelling for landet på kort sikt, men vil svekker forutsetningene for å få folk ut av fattigdom og dermed hindre bærekraftig økonomisk vekst i et land.

I 1999 vedtok FNs arbeidslivsorganisasjon, ILO, en agenda for å fremme et anstendig arbeidsliv. ILO har forsøkt å utarbeide et mål for anstendig arbeidsliv, men dette er en politisk og tidkrevende prosess. Spørsmålet om hvordan det egentlig står til med arbeidslivet rundt omkring i verden har derfor hittil vært delvis ubelyst.

Fafo, i samarbeid med JustJobs Network, har lansert JustJobs Index, en indeks som belyser utviklingen av anstendige lønns- og arbeidsvilkår i perioden fra 2000 til 2012 i 148 land over hele verden.

Hva er et anstendig arbeidsliv?

Et anstendig arbeidsliv innebærer at arbeidstakeren har:

  • en anstendig lønn,
  • en trygg og sikker arbeidsplass,
  • rettigheter på arbeidsplassen, slik som ytringsfrihet og muligheten til å organisere seg i en fagforening,
  • like muligheter i arbeidslivet,  lik lønn for likt arbeid,
  • et sikkerhetsnett ved sykdom og høy alder,
  • og mulighet for økonomisk mobilitet.

Forbedringer verden over

JustJobs Index måler anstendig arbeid ved å sette sammen en rekke indikatorer til ett mål som gir et mer helhetlig bilde av kvaliteten på arbeidslivet i et land. Indeksen inkluderer variabler på arbeidsledighet, lønnsnivå, likebehandling mellom kvinner og menn, sosial sikkerhet og rettigheter i arbeidslivet. Indeksen gir deg også mulighet til å undersøke og sammenligne lands evne til å skape og opprettholde anstendige arbeidsplasser.  

Les mer om indeksen i rapporten JustJobs Index 2014  eller utforsk den interaktive nettsiden for indeksen.

Ifølge JustJobs Index ser det ut til at det er forbedringer i arbeidslivet, verden over. Norge ligger, ikke overraskende, øverst på lista i 2012. Ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 er tiltak som fremmer et anstendig arbeidsliv internasjonalt ett av satsningsområdene. I tillegg jobber fagbevegelsen med problematikken, både nasjonalt og internasjonalt.

10 på topp og bunn 2012

 1 Norge

139 India

 2 Danmark

140 Marokko

 3 Sverige

141 Pakistan

 4 Nederland

142 Iran

 5 Finland

143 Libanon

 6 Island

144 Mauritania

 7 Frankrike

145 Sudan

 8 Østerrike

146 Syria

 9 Luxemburg

147 Jemen

10 Tyskland

148 Afghanistan

Etter finanskrisen har høy arbeidsledighet og en økende andel usikre arbeidsplasser i Europa satt arbeidstakerrettigheter og ordninger for sosial beskyttelse på dagsordenen.

Økonomiske innstramminger har ført til at mange land har falt på indeksen. Dette gjelder spesielt Hellas, Irland, Italia, Portugal, Spania og Storbritannia.

Spania og Hellas var to av landene som har strammet inn mest, og de har falt mer enn 50 plasser på indeksen i perioden fra 2008 til 2012. Dette skyldes blant annet en dobling av ungdomsarbeidsledigheten i perioden.

Voksende økonomier med vekst i bruttonasjonalprodukt, som India, Indonesia, Sør-Afrika, Mexico og Tyrkia, har fortsatt en ganske svak evne til å skape og opprettholde anstendige arbeidsplasser.

Grunnen er i hovedsak at kvinner har færre muligheter i arbeidslivet og får dårligere lønn enn menn for likt arbeid. At land med vekst i bruttonasjonalprodukt samtidig ikke klarer å skape og opprettholde anstendige arbeidsplasser, er et sterkt argument for å inkludere mål på anstendig arbeidsliv når man vurderer den økonomiske situasjonen til et land.

Konfliktherjede land, deriblant Afghanistan, Jemen, Syria og Sudan ligger, ikke uventet, nederst på indeksen jevnt over i perioden fra 2000 til 2012. Ikke overraskende hemmer konflikt et lands mulighet til å skape anstendige arbeidsplasser.

Utfordringer med å måle anstendig arbeidsliv

I arbeidet med å lage indeksen har Fafo hentet inn data på over 100 indikatorer fra ulike kilder, deriblant Verdensbanken, ILO, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), International Monetary Fund (IMF), Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS) og statistiske byråer i enkelte land.

Den største utfordringen i arbeidet med å lage en indeks er mangel på tilgjengelig data. For hver variabel vi ønsker å inkludere jo flere land må vi ekskludere fra indeksen på grunn av for lite data. Denne versjonen av indeksen inneholder derfor ikke alle dimensjonene av anstendig arbeidsliv som en burde hatt med.

En naturlig del av indeksen i en norsk kontekst, slik som antall fagorganiserte, har vi ikke hatt mulighet til å inkludere.

Sikkerhet på arbeidsplassen er en av dimensjonene av anstendig arbeidsliv som ikke ble inkludert i denne versjonen av indeksen. Ulykken ved tekstilfabrikken Rana Plaza i 2013 og gruveulykken i Tyrkia i mai 2014 satte sikkerhet på arbeidsplassen høyt på agendaen.

I arbeidet med å utarbeide indeksen samlet vi inn data på alvorlige og mindre alvorlige ulykker på arbeidsplassen. Problemet er når land ikke rapporterer godt nok på dette området. Ett av landene som rapporterer omfattende på denne variabelen er Luxemburg. Det kan dermed se ut som om det er farligere å arbeide i finansmarkedet i Luxemburg enn i de fleste andre yrker i andre land over hele verden, noe som gir et så skjevt bilde av virkeligheten at vi ble nødt til å ekskludere variabelen fra indeksen.

JustJobs Index – et verktøy for flere enn beslutningstakere?

Myndighetene har hovedansvaret for å skape og opprettholde anstendige arbeidsplasser. Samtidig har bedrifter et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene.

Næringslivets ansvar innebærer blant annet å bidra til at ILOs kjernekonvensjoner blir respektert. Disse omhandler anstendige lønns- og arbeidsvilkår, retten til å organisere seg, retten til kollektive forhandlinger (streikerett), og retten til lik lønn for likt arbeid, avskaffelse av tvangs-, slave-, og barnearbeid samt alle former for diskriminering.

JustJobs Indeksen er et verktøy som kan benyttes av både beslutningstakere, investorer, bedrifter, sivilsamfunnet og andre interessenter. Indeksen kan hjelpe til i vurderingen av i hvilke land det er behov for å fremme et mer anstendig arbeidsliv.