hovednavigasjon

Emner 

Uklar skjebne for ny ytelsespensjon

Menyen for pensjonsmuligheter er på vei til å bli klar, etter mange års arbeid. I går ble utredningen om ny ytelsespensjon i privat sektor overlevert til finansminister Siv Jensen. Men spørsmålet er om forslaget til ny ytelsespensjon noensinne blir en realitet.

Av Geir Veland og Jon M. Hippe

Utredningen legger fram forslag til en ny form for ytelsesbasert alderspensjonsordning tilpasset hovedprinsippene i folketrygdreformen. Dermed er den totale menyen på pensjonsområdet på vei til å bli klar:

  • den gamle ytelsespensjonen i lov om foretakspensjon,
  • lov om innskuddspensjon,
  • lov om tjenestepensjon (hybrid)
  • forslag til en ytelsespensjon

Her finner du utredningen: Pensjonslovene og folketrygdreformen IV — Utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen

Forslaget til ny ytelsespensjon er ment å være et alternativ til eksisterende ytelsespensjoner. Det foreslås at denne reguleres som en del av tjenestepensjonsloven i et eget kapittel.  Ny ytelsesordning vil sikte mot en netto ytelse som kommer på toppen av folketrygden. Den skal baseres på opptjening i alle år i jobb, og justeres for lengere levealder.

Liggende i skuffen?

Det store spørsmålet nå er om det faktisk blir noe av dette lovforslaget, eller om det blir liggende i Finansdepartements skuff. Og, hvis det blir en ny lov, spørs det om ordningen vil bli tatt i bruk. Alternativet er den relativt like hybridordningen i tjenestepensjonsloven. Hybriden er en kombinasjon av ytelses- og innskuddspensjon. Den er basert på lønnsregulering og gir livslange ytelser. I realiteten kan dermed kampen komme til å stå mellom innskudd og hybrid i årene som kommer.

Les også: Hva er en hybrid pensjonsordning?

Delt Banklovkommisjon

Det har vært delte oppfatninger i Banklovkommisjonen, både om behovet for et nytt produkt og selve utformingen.  På grunn av de store sprikene har kommisjonens leder foreslått at det videre arbeidet stilles i bero, inntil det er gjennomført en bred høringsrunde og kartlagt om det er grunnlag for samlende løsninger. Den kommentaren fra kommisjonenes leder kan tyde på at lovforslaget aldri kommer til behandling i Stortinget.

Grunnlag for offentlig sektor?

Arbeidsgiversiden i privat sektor vil trolig foretrekke innskuddspensjon eller en hybridordning. Årsaken er at disse ordningene innebærer mindre risiko og større forutsigbarhet. Produktet ligner svært mye på AFP-ordningen i privat sektor, og det er mulig å tenke seg at et eventuelt lovverk kan bli lagt til grunn for en fremtidig omlegging av den offentlige tjenestepensjonen.

Les mer om hva forslaget til ny ytelsespensjon innebærer (arbeidslivet.no, 28.04.15).