hovednavigasjon

Emner 

Tariffavtaler og tariffavtaledekning

Hva er en tariffavtale? Og hva er tariffavtaledekning?
  • En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening på den ene siden og en arbeidsgiver/arbeidsgiverorganisasjon på den andre siden
  • Tariffavtalen gjelder for et begrenset tidsrom, vanligvis to år

Som oftest vil bedrifter være bundet av en landsdekkende tariffavtale som gjelder for en bransje eller arbeidstakergruppe, men det finnes også avtaler som gjelder for enkeltbedrifter. Disse vil vanligvis inngås mellom en uorganisert arbeidsgiver og en landsdekkende arbeidstakerorganisasjon (forbund).

En landsdekkende tariffatale består av hovedavtale og overenskomst. Enkeltbedrifter kan også inngå lokale særavtaler på den enkelte enhet, men disse kan ikke være i strid med overenskomst og hovedavtale.

Opprettelse av tariffavtale

Ikke alle organiserte arbeidstakere er dekket av en tariffavtale. I privat sektor må det rettes krav til den enkelte arbeidsgiver om at det skal opprettes tariffavtale på bedriften.

Hvis arbeidsgiver er organisert i en arbeidsgiverorganisasjon, gjelder hovedavtalens bestemmelser – noe som innebærer at arbeidsgiver plikter å inngå avtale hvis forutsetningene for kravet er til stedet.

En del hovedavtaler i privat sektor stiller krav om at en viss andel av arbeidstakerne må være organisert før deres fagforbund kan kreve tariffavtale. I bedrifter som ikke er organisert, gjelder ikke slike bestemmelser og et fagforbund kan gå til streik hvis arbeidsgiver nekter å inngå tariffavtale.

Tariffavtaledekning

En bedrift som har inngått en tariffavtale er pliktig til å praktisere tariffavtalens bestemmelser  også overfor arbeidstakere innen tariffavtalens virkeområde som ikke er organiserte. Med tariffavtaledekning menes vanligvis hvor stor andel av arbeidstakerne som er dekket av tariffavtaler.

Alle ansatte i offentlig sektor er dekket av tariffavtale. I privat sektor gjelder det for omlag halvparten av lønnstakerne. Sett under ett er om lag 70 prosent av arbeidstakerne dekket av en tariffavtale.

Kilde: Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering, Fafo-notat 2002:20

Leter du etter satser for minstelønna i egen jobb?
Vi får mange tilbakemeldinger fra personer som er ute etter «sin» minstelønn.

Som det framgår her har ikke Norge en lovpålagt «felles» minstelønn, men opererer med en vrimmel av satser – «tariffer» – diktert av tariffavtalene i ulike bransjer. Disse justeres stort sett årlig.

Dessverre har vi ikke kapasitet til å tilby en fullstendig og oppdatert liste over alle disse avtalte satsene. Vi har imidlertid skrevet en liten selvhjelpsguide: