hovednavigasjon

Emner 

Fakta om integrering

Noen sentrale tall for innvandring, sysselsetting og diskriminering.

For flere tall, detaljer og tilgrensende tema, se bakgrunnsartikkelen Mellom utjevning og ulikhet.

Blant norske bosatte hadde i 2012 rundt 650.000 personer enten innvandret selv (547.000) eller er født i Norge med to innvandrerforeldre (108.000)[1]. Disse to gruppene utgjorde til sammen 13,1 prosent av befolkningen. Blant førstnevnte gruppe hadde 300.000 personer bakgrunn fra Europa, 160.000 fra Asia, 60.000 fra Afrika, 18.000 fra Sør- og Mellom-Amerika og 11.000 fra Nord-Amerika og Oseania.

Den siste tiden har Polen, Sverige, Tyskland og Litauen vært de vanligste utvandringslandene.

Fra 1990 til 2010 ble 471.000 personer fra ikke-nordiske land innvilget opphold i Norge etter følgende begrunnelser: Arbeid (28 prosent), familiegjenforening (23), flukt (22), familieetablering (15) og utdanning (11)

I andre kvartal i 2012 var den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrermenn på 5,8 prosent mot 6,3 prosent hos innvandrerkvinnene[2]. Blant norskfødte med innvandrerforeldre var ledighetstallet i mai samme år på 4,5 prosent. I resten av befolkningen var ledigheten på 2,0 blant menn og 1,5 prosent blant kvinner.

Forskningen har slitt noe med å tallfeste diskriminering i arbeidslivet rettet mot personer med innvandrerbakgrunn. En omfattende undersøkelse av rekrutteringspraksis kom fram til at netto diskriminering forekom i 24,3 prosent av tilfellene, målt mot andelen likt kvalifiserte søkere med «norske» navn som ble innkalt til jobbintervju[3].

I offentlig statistikk er det trolig snakk om en betydelig underrapportering, men i 2011 behandlet Likestillings- og diskrimineringsombudet 35 klagesaker[4] som var knyttet til etnisitet, og registrerte samme år 223 veiledningssaker innenfor samme tema.

Virkemidler og ordninger består blant annet av introduksjonsordningen, ulike NAV-ordninger, regulering av rekrutteringspolicyene og, først og fremst på papiret, fastsetting av kvoter/andeler

For flere tall, detaljer og tilgrensende tema, se bakgrunnsartikkelen Mellom utjevning og ulikhet.


1 Statistisk Sentralbyrå: Innvandring – temaside (side utgått/flyttet)

2 Statistisk Sentralbyrå: Innvandrere, arbeidsledighet (avlest 12. november, 2012)

3 Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad: Diskrimineringens omfang og årsaker

4 Likestillings- og diskrimineringsombudet: Årsapport 2011