hovednavigasjon

Emner 

Hva er permittering – og hvilke regler gjelder?

Mange bedrifter er sårbare for plutselige endringer i markedet og kan fort miste lønnsomme arbeidsoppgaver for sine ansatte. Dersom problemene er midlertidige, kan man velge å permittere ansatte framfor å avskjedige dem. Under koronakrisa innføres en rekke endringer i regelverket.
BERG- OG DALBANE: Figuren viser hvor mange som i gjennomsnitt var permitterte til enhver tid hvert år fra 1979 til og med 2019. Som følge av korona-krisen i 2020 nådde antallet permitterte et skyhøyt nivå, se lenger ned i artikkelen for en framstilling av disse tallene.
Foto/grafikk: Colourbox/Fafo BERG- OG DALBANE: Figuren viser hvor mange som i gjennomsnitt var permitterte til enhver tid hvert år fra 1979 til og med 2019. Som følge av korona-krisen i 2020 nådde antallet permitterte et skyhøyt nivå, se lenger ned i artikkelen for en framstilling av disse tallene.

En permittering er en varslet pause i et arbeidsforhold. Arbeidskontrakten er fremdeles bindende, men i et bestemt tidsrom vil arbeidstakeren være løst fra arbeidsplikten.

Man møter med andre ord ikke lenger på jobb når man er permittert – selv om man formelt forblir ansatt.

Arbeidsgiveren slipper på sin side å måtte utbetale lønn til de permitterte ansatte. Etter egne regler vil de derimot få rett på dagpenger.

Man kan likevel være delvis permittert, altså arbeide for eksempel 40 prosent og være permittert i 60 prosent. Arbeidsplasser kan også innføre rullerende permitteringer, der man fordeler permitteringsbyrden mellom arbeidstakerne over en periode.

(Artikkelen fortsetter.)

Korona-situasjonen – nye midlertidige regler

Stortinget og regjeringen ble våren 2020 enige om nye regler for permittering og inntektsikring. Dette for å støtte de mange som vil kunne bli permitterte som konsekvens av koronaviruset. Enkelte av de ulike delene i tiltakspakka har siden blitt reversert, modifisert eller utvidet.

For ditt individuelle tilfelle bør du undersøke hva som til enhver tid gjelder hos NAV, som dessuten er saksbehandler.

Utvikling

Stortinget ble først  enige om endringer som ble formalisert av regjeringen med virkning fra 20. mars. Noen av disse midlertidige reglene ble faset ut/nedskalert utover høsten – særlig før/etter 1. november. Deretter ble en del midlertidige ordninger gjeninnført fra 18. februar, men med mange forslag om ulike datoer for ny nedskalering.

2021: 1. juli og 1. oktober (permitteringer) og 30. september (dagpenger) antydes nå som nytt tidspunkt for å vende tilbake til mange av normal-reglene.

1. PERMITTERINGSPERIODEN (lengden permitteringen kan vare) ble utvidet fra 26 til 52 uker, men med krav om en mellomliggende andre arbeidsgiverperiode for langtidspermitterte. Fritaksperioden (dagpenger framfor lønn) tilsvarer 49 uker.

Regjeringen foreslo på nyåret å utvide permitteringsperioden ytterligere for dem som overstiger 52 uker i løpet av våren fram til 1. juli. Dette ble etter hvert gjeldende til og med 31. oktober. For nye tilfeller etter 1. juli foreslås maksimal lengde tilbakeført til 26 uker, men der forutgående permittering ikke skal regnes med.

2. ARBEIDSGIVER-PERIODEN (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte)

 • Først redusert fra 15 til 2 dager for nye permitteringer mellom 20. mars og til og med 31. august. Samtidig sikret staten gjennom lønnskompensasjon den permitterte 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til dag 20.
 • For permitteringer etter 1. september ble arbeidsgiverperioden igjen hevet, til 10 dager – fremdeles lavere enn lovens utgangspunkt ved årsskiftet på 15 dager. Staten tar da ingen andel (lønnskompensasjon) av arbeidsgiverperioden.
 • Forslaget om arbeidsgiverperiode II fra 1. juni 2021 – krav til lønnsutbetalinger i 5 eller 10 dager mellom første og andre permitteringsperiode – er trukket tilbake.
 • NB: LO og NHO har avtalefestet egne permitteringsregler gjeldende fra 8. mai til 30. september 2021, med utvidet rett til arbeid (fra 6 til 10 uker) før permitteringen er å anse som ugyldig. Dette vil kun gjelde for avtalebundne virksomheter.

3. DAGPENGER FOR PERMITTERTE (i hovedsak like regler som ordinære ledige). Varighet (med unntak av noen måneder rundt årsskiftet) trolig fram til 30. september 2021. 

 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, er (midlertidig) opphevet.
 • Nye permitteringer har midlertidig krav om minst 40 prosents permitteringskutt i arbeidstida for rett til dagpenger.
 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger ble senket til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Én G er omtrent 100 000 kroner.
 • Summen du har rett på ble oppjustert og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G (cirka 300 000 kroner) og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Etter 1. oktober vil all inntekt under 6G beregnes etter 62,4 prosent.


Må være midlertidig

Permitteringer skal kun være midlertidig. Når permitteringstiden er over, plikter arbeidstakeren å møte opp på jobb igjen på vanlig måte.  

For at permitteringer kan brukes må det være sannsynlig at årsaken til behovet for permitteringer vil forsvinne. En bedrift må med andre ord forvente at de får inntekter tilbake som kan sikre arbeidsoppgaver og lønn til de permitterte ansatte.

Dersom dette ikke er sannsynlig skal arbeidsgiveren benytte oppsigelse – altså reell nedbemanning.

Det er Nav som administrerer og behandler søknader om permitteringer. For å se hva du som arbeidstaker har rett på av dagpenger, se Navs informasjonsside.

NB: Permittering må ikke forveksles med «permisjon». Sistnevnte vil i en jobbsituasjon være en ulønnet ordning som fullt og helt løper ut fra arbeidstakerens premisser og/eller ønsker. Dette kan være velferdspermisjon – svangerskap, fødsel, omsorg – eller reiser, verv eller andre prosjekter der man søker om et tidsbegrenset avbrekk fra stillingen.

 
Flere varianter

Permittering kan både være hel eller delvis. For eksempel kan man arbeide halvparten av opprinnelig arbeidstid, men være permittert i den siste halvdelen.

Ansatte kan ved avtale med arbeidsgiveren også dele på permitteringen ved å rullere dette seg i mellom. For eksempel kan hundre ansatte ta på seg å være permittert hver tiende arbeidsdag (10 prosent) framfor at ti personer er helt permittert (100 prosent).

Tariffavtaler kan i tillegg ha noen egne bestemmelser. Dette må du i så fall kartlegge selv, eventuelt med hjelp fra tillitsvalgte og/eller arbeidsgiver.


Hvem skal gjøre – og betale – hva?

I perioder hvor arbeidstakere permitteres minst 50 prosent (midlertidig korona-unntak: 40 prosent) av vanlig arbeidstid, tilbyr staten arbeidstakerne økonomisk støtte (dagpenger) ut fra et eget regelverk. Dette krever imidlertid at bedriften har gjort det man kan forvente for å unngå permittering, og at forholdene ikke peker mot en oppsigelse.

Bedriften har først varslingsplikt (normalt 14 dager). Her er det en åpning for en frist på kun 2 dager ved «uforutsette hendelser». Hva «uforutsett» krever er lite behandlet rettslig, ifølge en artikkel som problematiserer at dette fører til at ansatte da mister 18 dagers full lønn.

Etter varslingsperioden, men før dagpenge-perioden, vil arbeidsgiver i tillegg ha plikt til å utbetale lønn til sine permitterte ansatte i et visst antall dager.

 • Forut for mars 2020 var denne arbeidsgiverperioden satt til 15 dager.
 • 20. mars–31. august 2020 ble den senket til 2 dager, hvoretter staten kompenserte den permitterte de 18 påfølgende dagene.
 • 1. september–?: Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn i 10 dager.

For tiden etter denne arbeidsgiverperioden må man søke om å få «dagpenger ved permittering». Det kan være lurt å sende denne søknaden i god tid før arbeidsgiverperioden slutter.

Som for «ordinære» arbeidsledige innebærer dagpenger at de ansatte mottar et mindre beløp enn ordinær lønn. Prosentsatser, venteperioder og lignende kan likevel endres av myndighetene, noe som fort kan skje som følge av økonomiske svingninger i arbeidsmarkedet.

Endringene 20. mars 2020 innebar at lavtlønnede som blir permittert sikres en inntekt på minimum 80 prosent av inntekten opp til 3 G (cirka 300 000 kroner) etter den første arbeidsgiverperioden på 10 dager (2 uker). Personer som tjener mellom 3 og 6 G skal ha rett på 62,4 prosent av vanlig lønn. Den forbedrede satsen for inntekt opp til 3G er varslet fjernet fra 30. september 2021.

For rett til å få dagpenger etter 10 dager er det krav om at du har tjent et visst minstebeløp. Disse reglene gjelder både permitterte og arbeidsledige.

Grensen er normalt satt til 1,5 G siste 12 måneder (cirka 150 000) eller 3 G siste 26 måneder (cirka 300 000), avhengig av hva som gir størst uttelling for mottaker. Disse reglene gjelder både permitterte og arbeidsledige.

Under korona-situasjonen er kravet midlertidig satt lavere (0,75 og 2,25 G). Disse midlertidige satsene vil trolig fjernes i løpet av høsten 2021.


Politisk splid

Regelverk og praksis når det gjelder lønnsplikten og dagpenger til permitterte har som antydet vært endret mange ganger de siste årene. Dette kan skyldes både endringer i arbeidsmarkedet og noe politisk uenighet om regelverket og byrdefordelingen mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og staten.

Sistnevnte kan handle om hvor mye staten bør betale i dagpenger versus bedriftenes lønnsplikt.

Et annet stridstema er hvor mye man skal gjøre for å holde arbeidskraften stabil i en virksomhet i motsetning til å oppfordre permitterte til å finne nye og kanskje mer produktive jobber.

Innen trepartssamarbeidet, vil oftere enn ikke fagbevegelsen og arbeidsgiverne (i praksis LO og NHO) være enige om bestemte krav, selvsagt særlig når det er snakk om statens økonomiske bidrag innen permitteringsordningen.


Hovedavtalen – en sedvane

Permittering er i liten grad regulert av lovverket. Ordningen er i stedet forankret i avtaler mellom arbeidslivets parter.

Store deler av kapittelet om permittering i hovedavtalen mellom LO og NHO har blitt en sedvane, og vil derfor trolig også gjelde i ikke-organiserte bedrifter.

I hovedavtalen for 2018–2021 er temaet permittering samlet i kapittel 7, fordelt på seks paragraf-ledd.

De fire innledende forutsetningene er:

 1. Kanskje mest sentralt er betingelsen om «saklig grunn» fra bedriftens side for at en permittering kan foretas.
 2. Hvorvidt dette fremdeles er tilfelle må vurderes og avtales mellom partene på nytt dersom permitteringen varer i mer enn seks måneder.
 3. «Saklig grunn» kreves også dersom det ikke er ansiennitet som skal avgjøre hvem som (først) må permitteres. Rullerende permittering er dog et alternativ.
 4. Ved vurdering av hvem som skal permitteres, skal det legges vekt på de spesielle oppgaver arbeidsutvalget har i bedriften.

Kapittelet krever også at arbeidsgiver åpner for medbestemmelse og/eller konfererer med virksomhetens tillitsvalgte før varsel om permittering meldes.

Øvrige sentrale regler (kan bli endret snarlig):

 • Varselet skal under normale omstendigheter sendes ut minst 14 dager før permitteringen trår i kraft (2 dager ved naturkatastrofer og lignende).
 • Det skal være skriftlig. Årsak og sannsynlig lengde på permitteringen skal angis.
 • Hovedavtalen regulerer også enkelte spørsmål knyttet til oppsigelsestid.
 • Våren 2021 avtalefestet LO og NHO enkelte midlertidige permitteringsregler gjeldende fra 8. mai til 30. september 2021, med utvidet rett til arbeid (fra 6 til 10 uker) før permitteringen er å anse som ugyldig. Dette vil kun gjelde for avtalebundne virksomheter.


Lov om lønnsplikt

Selv om myndighetene altså har overlatt det meste av reguleringen til arbeidslivets parter, har enkelte krav også fått lovs form.

Tilgangen til dagpenger er regulert i Folketrygdlovens paragraf 4-7 og gjennom forskrift om dagpenger under arbeidsløshet (kapittel seks – permitterte). Se også den midlertidge forskriften rettet mot koronakrisa.

I tillegg er permitteringslønn regulert gjennom en helt egen lov. Den åpner riktignok for at bestemmelsene kan fravikes gjennom tariffavtaler.

Bedrifter innenfor fiskeforedling er for øvrig unntatt loven. Ansatte her, vil derfor kunne motta dagpenger fra første permitteringsdag.

Dagpenger ytes normalt ikke ved permittering i statlig, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet eller i kulturinstitusjoner som «i vesentlig grad får støtte til driften fra det offentlige». Unntaket er ved «brann, ulykker, naturomstendigheter eller andre uforutseelige hendinger». Grensedragningen her er ikke krystallklar, men les mer eksempelvis i KS' advarsel mot bruken av permitteringer i kommunene.


Hovedregel i sum: 14 dagers varsel-periode med lønn + 10 dager permitteringslønn fra arbeidsgiver + 26 uker dagpenger + evt. 5 dager lønn + 19 uker dagpenger

Antallet dager som arbeidsgiver må betale ut lønn, og hvor mange uker man totalt kan benytte seg av permittering, har blitt endret en rekke ganger de siste årene. Dette gjelder også for korona-årene 2020 og 2021.

Noe av dette kan endres ved forskrift, som kan justeres raskt, så for egen situasjon kan det lønne seg å sjekke med myndighetene om hva som gjelder til enhver tid.

Etter noen nye endringer 1. november gjelder følgende regler for det norske arbeidslivet – med unntak av fiskeindustrien.

 • 2 eller 14 dager vanlig jobbing: Arbeidsgiver må varsle om permittering. Ved påkalling av uforutsette hendelser vil dette være 2 dager før permitteringen inntrer, der arbeidstakeren skal ha vanlig lønn/arbeidsplikt. Om endringen ikke er uforutsett, vil 14 dager gjelde.
 • 10 dager full lønn: Fra 20. mars til 31. august hadde man 20 dagers full lønnskompensasjon. For nye permitteringer etter 1. september har man dette «som hovedregel» for 10 arbeidsdager. Staten har avsluttet sitt støttetiltak ved å ta ansvar for deler av denne perioden (dag 3–20 fram til 31. august), men det skal som normalt betales av arbeidsgiver.
 • Lønnskravet mot arbeidsgiver faller likevel bort ved «brann, ulykker eller naturomstendigheter».
 • Ingen ventetid: Man vil så få dagpenger fra neste dag etter arbeidsgiverperioden dersom man oppfyller vilkårene til minsteinntekt og øvrige krav (før koronakrisa hadde man ha 3 dagers venteperiode). Det er uvisst hvor lenge denne midlertidige ordningen vil gjelde.
 • Når arbeidsgiverperioden er over, har arbeidsgiver ikke lenger noen lønnsplikt før eventuelt permitteringsperioden utløper.
 • I utgangspunktet skal ikke permittering for den enkelte arbeidstaker benyttes lenger enn 26 uker i løpet av en ramme på 18 måneder («fritaksperioden»).
 • En egen forskrift gir imidlertid åpning for at personen kan permitteres en ny tilsvarende periode, forutsatt at bedriften utbetaler lønn i minst fem nye dager.
 •  Staten har for 2020 og fram til sommeren 2021 myket opp kravene. Først ved åpning for en ny permitteringsperiode (nye 26 uker, totalt 52), deretter ved å fjerne taket også på 52 uker fram til 31. oktober.
 • Forslaget om å fjerne fritaket for en arbeidsgiverperiode II – at arbeidsgiver har lønnsplikt (foreslått satt til 5 dager) mellom første og andre permitteringsperiode – ble til slutt trukket tilbake, og dette lønnskravet er altså ikke gjeldende.
 • Etter fritaksperioden skal bedriften igjen betale ut lønn dersom oppsigelse fremdeles ikke er aktuelt eller kan unngås ut fra regelverket. 

Arbeidskamp:

 • Dersom permitteringen skyldes streik eller annen arbeidskamp, faller lønnsplikt bort.
 • Retten til dagpenger faller også bort dersom arbeidstakeren deltar i arbeidskampen direkte, eller denne har konkrete interesser i utfallet av arbeidskonflikten.
 • Dersom streikene som utløser permitteringsbehov er «eksterne» (andre bedrifter i leveransekjeden) har man imidlertid rett til dagpenger.

Lønnsberegning:

 • Følger normalt det samme systemet som sykepenger.
 • For øvrig spesifiserer loven ulike krav overfor beregning av lønn, blant annet ut fra om permitteringen er hel eller delvis.
 • Som nevnt endrer tiltakspakken i 2020 satsene for dagpenger midlertidig.


Hvorfor permittering?

Både arbeidsgiverne og arbeidstakerne kan ha klare fordeler av permitteringsordningen.

Antallet permitterte – helt og delvis – hver måned i 2015
OLJEKRISA: Eksempel på hvordan bruken av permitteringer raskt kan skyte i været – helt (blå) og delvis (rød) – måned for måned i 2015.
(Klikk for full størrelse)
Antallet permitterte – helt og delvis – i gjennomsnitt gjennom et helt år fra 1979 til og med2019
ANTALLET permitterte – helt og delvis – fra 1979 til inngangen til 2020.
(Klikk for full størrelse)

Virksomheter som opplever svikt i inntektene, slipper å måtte bruke penger på lønn. Samtidig slipper man å måtte gå til oppsigelser og dermed risikere å miste kompetente og erfarne ansatte.

At arbeidskontraktene mellom arbeidstakerne og arbeidsgiveren vedvarer, legger dessuten opp til at en relativt friksjonsløs gjenoppstart av arbeidet.

Bedriften kan med andre ord være tilbake i full produksjon på kort tid dersom det er bemanningen det står på.

Man slipper også tidsbruk og kostnader som følger med ny rekruttering av nye ansatte.

De ansatte slipper å miste opparbeidede rettigheter, for eksempel lønnstrinn, eller andre goder som stillingen måtte by på. Jakt på ny jobb kan selvsagt også være tidkrevende og kunne innebære krav om flytting eller andre store omstillinger av hverdagen.

2020 og 2021: ekstrem vekst i antallet permitterte

Under koronakrisa fra mars 2020 nådde antallet permitterte ekstreme nivåer – også målt mot oljekrisa i 2015–2016. Deretter dalte antallet, men fremdeles til et historisk sett svært høyt nivå. Figuren under samler de offisielle tallene for antallet hele og delvise permitteringer per år (2012–2019) og måneder (2020–april 2021). Trykk på bildet for forstørret versjon.

Trykk for forstørret versjon

Kilde, Nav.


Historisk bakgrunn

I privat sektor ble permittering offisielt innført på slutten av førtitallet, da LO og Norsk Arbeidsgiverforening (senere NHO) for første gang avtalefestet tilgangen til dette virkemiddelet i sin hovedavtale.

Siden har de andre arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene (KS, YS, osv.) innført lignende reglement.

De politiske debattene har gjerne handlet om balansen mellom de tre involverte partene. Stridens eple er gjerne hvor lenge permitteringen er lovlig og på hvilket tidspunkt staten indirekte overtar lønnsansvaret (ved hjelp av dagpenger) fra arbeidsgiverne.

I forbindelse med den økonomiske uroen i tiden rundt 2008, lempet regjeringen på noen av kravene for permittering. Dette ble reversert i statsbudsjettene i tida rundt 2012, til protester fra enkelte fagforbund.

I tillegg har praksisen om når permittering godkjennes som grunnlag for dagpenger – og tolkningen av hvorvidt bedriftens behov reelt sett skyldes uforutsette, midlertidige forhold – vært omdiskutert de siste årene.

Permitteringsreglene kan endre seg fort, som del av tiltaksapparatet overfor økonomiske svingninger og arbeidsløshet.

Under oljekrisa fra 2015 og under koronavirus-utbruddet i 2020 ble permitteringsreglene raskt skjøvet fram som viktige tiltaksområder. Alt i alt har reglene endret seg en god del fram og tilbake i senere år.

Først kom en innskjerpelse fra Arbeids- og sosialdepartementet vinteren 2014, til protester fra LO og NHO, deretter gikk man tilbake til utgangspunktet i mars 2015, med virkning fra sommeren.

På nyåret i 2016 oppsto det et visst press fra partene om en ytterligere utvidelse. En kraftig utvidelse kom da også på plass følgende sommer, med virkning fra 1. juli.

Adgangen til permitteringer (maks antall uker) ble igjen kraftig innskrenket fra 1. januar 2019, samtidig som arbeidsgiverperioden ble økt fra 10 til 15 dager.

Koronavirus-situasjonen i 2020 innebar at en rekke innstramninger ble reversert og rettigheten tvert om utvidet for å møte det nyoppståtte behovet blant arbeidsgivere og arbeidstakere.


Pekere om permittering


Fafo-forskning på permittering

 Fullt og helt, ikke stykkevis og delt? Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv – Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll Fafo-rapport 2018:11

Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll:

Fullt og helt, ikke stykkevis og delt? Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv
Fafo-rapport 2018:11

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet


I løpet av nedgangskonjunkturen som fulgte finanskrisa høsten 2008, spilte permitteringsinstitusjonen og forskjellige ordninger med redusert arbeidstid en viktig rolle for en rekke norske bedrifter. I Norge var virkningene av finanskrisa mer kortvarige enn i andre europeiske land, og bruken av permittering avtok. Permittering blir likevel fortsatt brukt, og endringer i reguleringspraksis var et omstridt tema i 2012. Det gjaldt særlig reglene om dagpenger ved permittering. Notatet omhandler bruk av permittering fra årsskiftet 2011/2012 og diskusjonene om reguleringspraksis høsten og vinteren 2012.

Dag Olberg:

Bruk av permitteringer 2012 – omfang og reguleringer
 Fafo-notat 2013:08

Oppdragsgiver: LO

 


 

 

brann, ulykker, naturomstendigheter eller andre uforutseelige hendinger