hovednavigasjon

Emner 

Hvor mange jobber i den enkelte næring?

En oversikt over hvor mange personer som jobber i de ulike bransjene/næringene i Norge.
NÆRINGSKJEDE: Rundt 2,6 millioner nordmenn er sysselsatt. Hva slags kompetanse, yrke og bransje vi jobber i er det stor spredning i. Her finner du en oversikt over næringene.
Foto: Colourbox NÆRINGSKJEDE: Rundt 2,6 millioner nordmenn er sysselsatt. Hva slags kompetanse, yrke og bransje vi jobber i er det stor spredning i. Her finner du en oversikt over næringene.

Bransjer/næringer kan deles opp og sorteres på mange måter. Vi tar her utgangspunkt i Statistisk Sentralbyrås standard (SN2007) med de 10 største av totalt 37 ulike næringer.

Kvinneandelen er tatt med for å vise at mange næringer i det norske arbeidsmarkedet er sterkt kjønnsdelt. Der hvor skjevheten er større enn 75 prosent (mindre enn 1 kvinne per 3 menn eller omvendt) er cellen rødmerket.

Antallet sysselsatte per næring (registertall)
15–74 år, 2. kvartal 2017

# Næring Antall
sysselsatte
Kvinne-
andel
1 Helse- og sosialtjenester 548 000 80 %
2 Undervisning 219 000 67 %
3 Bygge- og anleggsvirksomhet 214 000 9 %
4 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 207 000 65 %
5 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 190 000 50 %
6 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting; 155 000 42 %
7 Forretningsmessig tjenesteyting 119 000 40 %
8 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 104 000 28 %
9 Informasjon og kommunikasjon 99 000 25 %
10 Kultur, underholdning og fritid 58 000 52 %
11 Landtransport og rørtransport
58 000 12 %
12 Annen tjenesteyting
57 000 68 %
13 Serveringsvirksomhet 55 000
56 %
14 Bergverksdrift og utvinning
54 000 19 %
15 Handel med og reparasjon av motorvogner
50 000 14 %
16 Finansiering og forsikring
48 000 48 &
17 Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri
43 000 30 %
18 Jordbruk og skogbruk
40 000 25 %
19 Data-, elektrisk utstyr og maskinindustri 38 000
21 %
# Næring Antall
sysselsatte
Kvinne-
andel
20 Transporttjenester og lagring
34 000 29 %
21
Metall og metallvareindustri
33 000 12 %
22 Møbler og annet
27 000 19 %
23 Overnattingsvirksomhet
22 000 45 %
24 Omsetning og drift av fast eiendom
22 000 45 %
25 Annen verkstedindustri
21 000 14 %
26 Post og distribusjonsvirksomhet
20 000 30 %
27 Oljeraffineri, kjemisk farmasi, gummiindustri 19 000 37 %
28 Sjøfart
19 000 26 %
29 Kraftforsyning
18 000 22 %
30 Fiske, fangst og akvakultur
14 000 21 %
31 Vannforsyning, avløp og renovasjon
13 000 15 %
32 Trelast- og trevareindustri
11 000 9 %
33 Mineralprodukt-industri
10 000 20 %
34 Lufttransport 5000  40 %
35 Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri
3000 67 %
36 Papir- og papirvareindustri
3 000 33 %
37 Trykking, grafisk industri
3 000 33 %

Kilde: SSB.no (AKU): Tabell 11154

Alt om: Arbeidsmarkedet