hovednavigasjon

Emner 

Tre grunner til å tro på en sped vekst i norsk økonomi

De økonomiske prognosene for Norge i 2016 peker svakt oppover.
SVAK VEKST: Vi anslår at vi i fastlandsnorge får en økonomisk vekst på 1,25 prosent i år og 1,75 prosent neste år.
FOTO: Colourbox SVAK VEKST: Vi anslår at vi i fastlandsnorge får en økonomisk vekst på 1,25 prosent i år og 1,75 prosent neste år.

Norsk økonomi har vært i en oljedrevet konjunkturnedgang siden sommeren 2014. Fall i etterspørselen fra petroleumsnæringen og lav internasjonal vekst var hovedårsaker til dette.

Dette gjenspeiler seg i at arbeidsløsheten har økt i landet, men mest rammet ble de tradisjonelle oljefylkene i vest og sør. I andre deler av landet er ledigheten uendret eller fallende.

9 petro-prosent

De samlede direkte og indirekte leveransene fra norske næringer til den norske petroleumsvirksomheten utgjør om lag 9 prosent av verdiskapingen i fastlandsnorge, ifølge SSB.

Bortfallet av denne etterspørselen får dermed store konsekvenser for norsk økonomi. Fallet i 2015 alene fører til et negativt vekstbidrag på 0,7 prosent av BNP, og nesten like mye ventes i 2016.

Næringer som leverer mye direkte til petroleumsvirksomheten rammes hardest av etterspørselsfallet, men ettersom tilnærmet alle næringer leverer enten direkte eller indirekte til petroleumsnæringen treffer den negative impulsen norsk økonomi på bred front.

Tre årsaker til konjunkturoppgang

SSB (som er den eneste av de store analysemiljøene som har lagt fram prognoser etter budsjettforliket forrige uke) forventer nå en moderat konjunkturoppgang neste år som hovedsakelig skyldes at:

  • En forsiktig konjunkturoppgang internasjonalt og en fortsatt svak norsk krone som bidrar til bedret konkurranseevne. Det forventes større vekstimpulser fra tradisjonell eksport.
  • Moderat vekst i privat forbruk, men sterk vekst i offentlig forbruk og investering.
  • Økte investeringer i fastlandsnæringer motvirker fortsatt fall i petroleumsinvesteringer.

Disse vurderingene er i samsvar med våre fra forrige seminar, før statsbudsjettet ble lagt fram. Da så vi for oss økt eksport og investeringer i fastlandsnorge som følge av den vedvarende svake kronen, som stimulerer industrien.

Den moderate oppgangen forsterkes nå av flyktningestrømmen som øker veksten i Norge og Europa med 0,2 prosent.

Immigrasjonsbølgen vil først kreve økte offentlige utgifter uten at det fører til at flere kommer inn på arbeidsmarkedet i første omgang. Virkningen blir annerledes når de etter hvert kommer inn på arbeidsmarkedet i Norge.

Innretningen av statsbudsjettet for 2016 bidrar til å løfte bruken av oljepenger ytterligere i 2016. Finanspolitikken vil virke svært ekspansivt i 2016. Pengepolitikken virker også ekspansivt med rekordlav styringsrente.

Store bransjeforskjeller

Det er betydelige forskjeller i sysselsettingsutviklingen mellom næringene. Gjennom de tre første kvartalene i 2015 har det vært et markert fall i petroleumsnæringen og nedgangen har vært enda større i de typiske leverandørnæringene.

I bygg og anlegg, overnatting og servering samt offentlig forvaltning har derimot sysselsettingen økt betydelig.

Ifølge de sesongjusterte KNR-tallene i nasjonalregnskapet har det i hele den inneværende konjunkturnedgangen vært en viss vekst i antall sysselsatte personer, delvis som en følge av at gjennomsnittlig arbeidstid har gått ned. SSB påpeker at dette i noen grad skyldes en økning i antall permitterte, som i statistikken betraktes som sysselsatte uten utførte timeverk.

I 3. kvartal økte sysselsettingen med 0,2 prosent, like mye som BNP i fastlandsnorge. Mange flere har meldt seg på arbeidsmarkedet slik at arbeidsløsheten har økt.

Vi ser en relativt svak vekst i sysselsettingen, men svakere enn økningen i tilbudet av arbeidskraft. Arbeidsløsheten vil derfor fortsette å øke noe også neste år:

Nøkkeltall for norsk økonomi
i 2015 og 2016, anslag, LO

 Økonomisk vekst

2015

2016

  • BNP, fastlandsnorge

1 ¼

1 ¾

     

 Forbruk

2015

2016

  • Privat
2 ¼ 1 ½
  • Offentlig
2 ½ 3 ½
     

 Bruttoinvesteringer:

2015

2016

  • Fastlands-Norge
1 ½ 5
  • Petroleum
-14 -13
     
 

2015

2016

 Eksport: tradisjonelle

5 ½ 5

 Import: tradisjonelle

1 ½ 2

 Arbeidsløshet (AKU)

4 ½ 4 ½
     

 Priser og kronekurs

2015

2016

  • Konsumpris
2 ¼ 2 ½
  • Kronekurs (I-44)
10 4

Alle artikler fra samfunnsnotatet «Etter statsbudsjettet», desember 2015: